Általános Szerződési Feltételek

I. Általános - Alkalmazási terület

 1. Az alábbi ÁSZF vonatkozik minden olyan megrendelésre, amelyet üzletünkön keresztül adnak le a fogyasztók és a vállalkozók.
 2. Fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki olyan jogügyletet köt, amely túlnyomórészt sem kereskedelmi, sem önálló szakmai tevékenységének nem tulajdonítható. Vállalkozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogképes társaság, aki a jogügylet megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének gyakorlása során jár el.
 3. Vállalkozókra a következők vonatkoznak: Amennyiben a vállalkozó ellentétes vagy kiegészítő általános szerződési feltételeket alkalmaz, azok érvényességét ezennel elutasítjuk; azok csak akkor válnak a szerződés részévé, ha azokhoz kifejezetten hozzájárultunk.
 4. A jelen Általános Szerződési Feltételek az egyrészről a Skincura GmbH, másrészről a fogyasztó vagy vállalkozó ügyfél közötti valamennyi jelenlegi és jövőbeli jogviszonyra vonatkoznak.
 5. A Skincura GmbH Általános Szerződési Feltételei kizárólagosan érvényesek. Az ügyfélnek a jelen általános szerződési feltételekkel ellentétes vagy azoktól eltérő feltételei nem ismerhetők el, kivéve, ha a Skincura GmbH kifejezetten és írásban hozzájárult azok érvényességéhez.
 6. A Skincura és az ügyfél között létrejött valamennyi megállapodást írásban kell rögzíteni. Szóbeli mellékmegállapodások nem léteznek.
 7. Azokat a jogokat, amelyek a törvényi rendelkezések alapján a jelen feltételeken túlmenően megilletnek minket, nem érintik.

II. szerződéses partnerek, szerződéskötés és korrekciós lehetőségek

 1. Az adásvételi szerződés a Skincura GmbH-val jön létre.
 2. A termékek bemutatása a webáruházban nem minősül jogilag kötelező érvényű ajánlatnak, hanem egy nem kötelező érvényű online katalógusnak.
 3. Előzetesen kötelezettség nélkül helyezheti el termékeinket a kosárba, és a kötelező érvényű megrendelés elküldése előtt bármikor korrigálhatja bejegyzéseiket az erre a célra biztosított és a rendelési folyamat során ismertetett javítási segédletek segítségével. A megrendelés gombra kattintva Ön kötelező érvényű megrendelést ad le a kosárban található árukra vonatkozóan.
 4. A megrendelés elküldését követően e-mailben küldünk visszaigazolást a megrendelés átvételéről. A megrendelését külön e-mailben küldött elfogadó nyilatkozat elküldésével vagy az áru három napon belüli kiszállításával fogadjuk el.
 5. A megrendelő vásárlási feltételei nem kötnek bennünket, még akkor sem, ha azokat kifejezetten nem kifogásoljuk.
 6. Fenntartjuk a számítások, illusztrációk, rajzok és egyéb dokumentumok tulajdon- és szerzői jogait. Ezek nem adhatók tovább, illetve nem tehetők más módon hozzáférhetővé harmadik fél számára.

III. szerződéses nyelvezet, szerződésszöveg tárolása

 1. A szerződéskötéshez rendelkezésre álló nyelvek a német és az angol.
 2. A szerződés szövegét a rendszereinken tároljuk, de ezekhez Ön nem férhet hozzá.

IV. Szállítás és szállítási határidők

 1. A szállítási határidők csak akkor kötelezőek, ha azokról írásban állapodtak meg. Kétség esetén a megrendelés visszaigazolásában megadott szállítási határidők az irányadóak.
 2. A szállítási határidő akkor tekinthető betartottnak, ha - hacsak a felek nem állapodtak meg abban, hogy az árut a megrendelőnek át kell vennie - a szállítási tétel a határidő lejártáig elhagyta a gyárat, vagy az elküldésre való készenlétet bejelentették. A gyártás során bekövetkező előre nem látható, elháríthatatlan események és egyéb olyan akadályok, amelyekért nem vagyunk felelősek, pl. vis maior, saját vagy beszállítóink működésében bekövetkező zavarok, import- és exportkorlátozások stb. feljogosítanak bennünket arra, hogy a szállítási határidőt az akadály időtartamával meghosszabbítsuk. Ha az átvételre kerül sor, akkor - az átvétel indokolt megtagadásának esetét kivéve - az átvétel időpontja, illetve az átvételi készség bejelentése az irányadó. Ha a Megrendelő az átvétellel késedelembe esik, vagy egyéb együttműködési kötelezettségét vétkesen megszegi, jogosultak vagyunk az ezzel kapcsolatban nekünk okozott kár megtérítését követelni, beleértve az esetleges többletköltségeket is.
 3. A megrendelőnek az átvétellel kapcsolatban felmerült kárait, beleértve az esetleges többletköltségeket is.
 4. A késedelem nem a mi terhünkre történik, ha a megrendelőnk nem vagy nem időben tesz eleget együttműködési kötelezettségének.

V. Árak és fizetés

 1. A következő fizetési módok állnak rendelkezésre üzletünkben:
  1. A számla összegét az üzletben megadott fizetési lehetőségekkel fizetheti ki. Az Ön számláját csak az áru feladása után terheljük meg.
 2. A vásárlót csak akkor illeti meg a beszámítási jog, ha az ellenkövetelései jogerősen megállapítottak, nem vitatottak, vagy azokat mi elismertük.

VI. tulajdonjog fenntartása

 1. A szállított tárgy tulajdonjogát a szállítási szerződésből eredő valamennyi követelés teljes kifizetésének beérkezéséig fenntartjuk. A vevő szerződésszegése, különösen fizetési késedelem esetén jogosultak vagyunk a megvásárolt terméket visszavenni.

A vásárló köteles a megvásárolt dolgot a teljes fizetésig gondosan kezelni; különösen köteles azt saját költségén tűz, vízkár és lopás ellen megfelelően, csereértékre biztosítani.

A vásárló köteles azt saját költségén tűz, vízkár és lopás ellen megfelelően biztosítani.

 

A vásárló köteles a megvásárolt dolgot a teljes fizetésig gondosan kezelni.
 1. A Vevő köteles a megvásárolt terméket megfelelően tárolni. Kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a rendkívül érzékeny áruk, mint például a nem szőtt textíliák nem tűrik a nedvességet és a hideget, és ezeket a körülményeket a tárolás során ki kell zárni.

VII. Hibakövetelések, visszaküldés

Tulajdonviszonylagos hibák

  1. Vállalkozók esetében: A Vevőnek - függetlenül az egyéb jogszabályi rendelkezésektől, különösen a német kereskedelmi törvénykönyv (HGB) szerinti hibabejelentési kötelezettségtől - a nyilvánvaló hibákat az áru átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül jeleznie kell. A reklamációt szöveges formában kell megtenni.
  2. Az általunk felróható hibák esetén kezdetben csak a teljesítés pótlására vagyunk kötelesek. A megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződéses ár csökkentésére vagy a szerződéstől való elállásra, ha a utólagos teljesítés sikertelen. A kicserélt alkatrészek a mi tulajdonunkba kerülnek.
  3. A megrendelő köteles ésszerű türelmi időt biztosítani számunkra az általunk szükségesnek ítélt utólagos javítások és pótlólagos szállítások elvégzésére, ellenkező esetben mentesülünk az ebből eredő következményekért való felelősség alól.
  4. A javítás vagy a cserekiszállítás közvetlen költségeit mi viseljük, amennyiben a reklamáció jogosnak bizonyul, és ezért mi felelünk. Ha csak jelentéktelen hibáról van szó, a megrendelő csak a szerződéses ár csökkentésére jogosult.
   1. Nem vállalunk felelősséget különösen az alábbi esetekben: Alkalmatlan vagy nem rendeltetésszerű használat, nem megfelelő tárolás (a nemszöveteket többek között nedvességtől és hidegtől mentesen kell tárolni), természetes elhasználódás, helytelen vagy hanyag kezelés, nem megfelelő karbantartás, nem megfelelő üzemanyagok, kémiai, elektrokémiai, elektromos vagy fizikai hatások.
   2. Ha a Megrendelő vagy harmadik fél nem megfelelő javításokat végez, az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget. Ugyanez vonatkozik a szállítási tárgyon a mi előzetes hozzájárulásunk nélkül végrehajtott változtatásokra is.
   3. Fogyasztóknak: Ha az árut nyilvánvaló szállítási sérülésekkel szállítják, kérjük, hogy az ilyen hibákat a lehető leghamarabb reklamálja a szállítónak, és azonnal lépjen kapcsolatba velünk. A reklamáció vagy a kapcsolatfelvétel elmulasztása nem jár következményekkel az Ön jogi igényeire és azok érvényesítésére, különösen a szavatossági jogaira nézve. Ön azonban segít nekünk abban, hogy saját követeléseinket a fuvarozóval vagy a szállítmánybiztosítóval szemben érvényesíthessük.

Jogi hibák

   1. Ha a szállítási tárgy használata Németországban iparjogvédelmi vagy szerzői jogok megsértéséhez vezet, a saját költségünkön biztosítjuk a megrendelő számára a jogot a szállítási tárgy további használatára, vagy a szállítási tárgyat a megrendelő számára ésszerű módon úgy módosítjuk, hogy a tulajdonjog megsértése megszűnjön.
   2. Megszüntetjük a tulajdonjog megsértését.
   3. Egyebekben kártalanítjuk a megrendelőt a tulajdonjogok érintett jogosultjainak nem vitatott és jogerősen megállapított követeléseivel szemben.

Elévülési idő

A vásárló minden szavatossági igénye - függetlenül a jogalapjától - 12 hónap elteltével elévül.

VIII. Jótállás és garanciák

A törvényes hibafelelősség vonatkozik. Az esetlegesen érvényes további garanciákról és azok pontos feltételeiről a termékkel együtt, valamint az online áruházban található speciális információs oldalakon talál információkat.

Vevőszolgálat: Kérdésekkel, panaszokkal és reklamációkkal kapcsolatban ügyfélszolgálatunkat hétköznapokon 8:00 és 14:00 óra között a +49 4191 990-8998-as telefonszámon vagy a info@millisbaby.com e-mail címen érheti el. Ügyfélszolgálatunk munkanapokon 8.00 és 14.00 óra között a +49 4191 990-8998-as telefonszámon, valamint a info@millisbaby.com e-mail címen érhető el kérdésekkel, panaszokkal és reklamációkkal kapcsolatban.

   Ügyfélszolgálatunk munkanapokon 8.00 és 14.00 óra között a +49 4191 990-8998-as telefonszámon, valamint a info@millisbaby.com e-mail címen érhető el.

IX. A szállító felelőssége, a felelősség kizárása

   1. Ha a szállítási tárgyat a Megrendelő az általunk a szerződés megkötése előtt vagy után nyújtott, vétkesen elmulasztott és/vagy helytelen javaslatok és/vagy tanácsok, illetve egyéb szerződéses mellékkötelezettségek vétkes megszegése miatt nem tudja szerződésszerűen használni, a Megrendelő további igényeinek kizárására az alábbi rendelkezések vonatkoznak
   2. .
   3. Az olyan károkért, amelyek nem magán a szállítási tárgyon keletkeztek, kizárólag - bármilyen jogcímen is - mi felelünk
   4. .

a) szándékosság esetén,

b) a tulajdonos/ügyvezető szervek vagy vezető állású alkalmazottak súlyos gondatlansága esetén,

c) az élet, a testi épség vagy az egészség vétkes megsértése esetén,

d) általunk csalárd módon elhallgatott hibák esetén,

e) szavatossági ígéret keretében,

f) a szállított tárgy hibája esetén, amennyiben a magánhasználatban lévő tárgyak személyi sérüléséért vagy anyagi káráért a termékfelelősségi törvény alapján felelősség áll fenn.

   mindenképpen.

X. Vitarendezés

Nem vagyunk hajlandóak vagy kötelesek részt venni a fogyasztói döntőbizottság előtti vitarendezési eljárásban.

XI. Tulajdonjog

   1. Az általunk készített tervek, rajzok, szoftverek és eszközök iparjogvédelmi jogai minket illetnek meg, még akkor is, ha a Megrendelő vállalta ennek költségeit.
   2. A megengedett mértékben és eltérő megállapodás hiányában nem vállalunk felelősséget azért, hogy az általunk szállított termékek ne sértsék harmadik felek iparjogvédelmi jogait. A Vevő köteles haladéktalanul értesíteni minket, ha ilyen jogsértésről szerez tudomást, vagy ha ilyen jogsértésről értesítik.

XII. Egyéb

    1. Kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság joga alkalmazandó. Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény alkalmazása kizárt.
    2. Az üzleti kapcsolat eredményeként az ügyfeleinktől kapott adatokat a Szövetségi Adatvédelmi Törvény rendelkezései szerint jogosultak vagyunk feldolgozni.
    3. Hacsak a megrendelés visszaigazolásában másként nem szerepel, a teljesítés helye a székhelyünk. A teljesítés helye a székhelyünk szerint illetékes bíróság.
    4. A teljesítés helye a székhelyünk szerint illetékes bíróság.
    1. Ha a fenti rendelkezések bármelyike érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, vagy hiányosságot tartalmazna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelenné váló rendelkezések helyébe olyan rendelkezéseket kell léptetni, amelyek a legközelebb állnak a kívánt tényleges, gazdasági és jogi sikerhez.
    2. Minden szállításunk, beleértve a jövőbeni szállításokat is, kizárólag a jelen "Általános Szerződési Feltételek" alapján történik. Az ettől eltérő feltételek vagy vásárlási feltételek átadását a megrendelő ezúton kifejezetten visszautasítja. Ezeket akkor sem ismerjük el, ha a kézhezvételt követően nem tiltakozunk ellenük még egyszer kifejezetten. Amennyiben a vevő az általános szerződési feltételeiben hasonló kikötést tartalmaz, az ügyletet legkésőbb az áruink vevő általi átvételekor úgy kell tekinteni, hogy az a mi szerződési feltételeink szerint jött létre. A jelen általános szerződési feltételek alapján megkötött szerződés az ügyféllel kötött minden további szerződésre is vonatkozik, még akkor is, ha azokról az egyes esetekben nem született külön megállapodás. Az általános szerződési feltételeinktől való eltérésekhez külön írásbeli eltérési megállapodás szükséges az ügyféllel.

A jelen ügyletre vonatkozó szerződésmódosítások érvénytelenek. Ez vonatkozik az elfogadott formai követelmény módosítására is. Munkatársaink nem jogosultak szóban megállapodni az üzleti feltételeinktől való eltérésekben, melyekre kifejezetten felhívjuk a figyelmet.

XIII. korona záradék

A szállítási késedelem, amely abból adódik, hogy az áru gyártása a Corona járvánnyal kapcsolatos hatósági intézkedések miatt nem vagy nem időben történhet meg, nem keletkeztet semmiféle késedelem miatti igényt a Megrendelő részéről.

     A Megrendelőnek a késedelem miatt semmilyen követelése nem keletkezik.

 

2022 augusztusától

Skincura GmbH
Wilhelm-Röntgen-Straße 14
D-24568 Kaltenkirchen