Personvernerklæring

1. personvern på et øyeblikk

Generell informasjon

Generell informasjon.

Den følgende informasjonen gir en enkel oversikt over hva som skjer med personopplysningene dine når du besøker dette nettstedet. Personopplysninger er alle opplysninger som kan brukes til å identifisere deg personlig. Detaljert informasjon om personvern finner du i vår personvernerklæring som du finner under denne teksten.

Datainnsamling på dette nettstedet

Hvem er ansvarlig for datainnsamlingen på dette nettstedet?

Databehandlingen på dette nettstedet utføres av nettstedets operatør. Du finner kontaktinformasjonen deres i avsnittet "Informasjon om den behandlingsansvarlige" i denne personvernerklæringen.

2. hosting

Vi hoster innholdet på nettstedet vårt hos følgende leverandør:

Vi hoster innholdet på nettstedet vårt hos følgende leverandør:

 

Ekstern hosting

Denne nettsiden hostes eksternt. Personopplysningene som samles inn på dette nettstedet, lagres på serverne til vertsleverandøren(e). Dette kan omfatte IP-adresser, kontaktforespørsler, meta- og kommunikasjonsdata, kontraktsdata, kontaktinformasjon, navn, tilgang til nettstedet og andre data som genereres via et nettsted.

Den eksterne hostingen utføres med det formål å oppfylle kontrakten med våre potensielle og eksisterende kunder (art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR) og for å sikre en sikker, rask og effektiv levering av vårt nettbaserte tilbud fra en profesjonell leverandør (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR). Hvis det er bedt om et tilsvarende samtykke, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR og § 25 avsn. 1 TTDSG, i den grad samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens terminalenhet (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan når som helst tilbakekalles.

Vår(e) vert(er) vil kun behandle opplysningene dine i den grad det er nødvendig for å oppfylle sine leveringsforpliktelser og følge våre instruksjoner med hensyn til disse opplysningene.

Vi bruker følgende host(s):

Web Labels Webdesign GmbH
Bahnhofstraße 7,
22941 Bargteheide

.

Bearbeiding av bestillinger

Vi har inngått en databehandleravtale (DPA) for bruk av ovennevnte tjeneste. Dette er en avtale som kreves i henhold til personvernlovgivningen, og som sikrer at personopplysningene til de besøkende på nettstedet vårt kun behandles i samsvar med våre instruksjoner og i samsvar med GDPR

.

3. Generelle merknader og obligatorisk informasjon

Beskyttelse av data

Beskyttelse av data.

De som driver dette nettstedet tar beskyttelsen av dine personopplysninger svært alvorlig. Vi behandler dine personopplysninger konfidensielt og i samsvar med de lovbestemte personvernreglene og denne personvernerklæringen.

Når du bruker dette nettstedet, samles det inn ulike personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger som kan brukes til å identifisere deg personlig. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke opplysninger vi samler inn og hva vi bruker dem til. Den forklarer også hvordan og til hvilket formål dette gjøres.

Vi gjør oppmerksom på at dataoverføring over Internett (f.eks. ved kommunikasjon via e-post) kan være utsatt for sikkerhetsproblemer. Fullstendig beskyttelse av data mot tilgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Henvisning til behandlingsansvarlig

Den behandlingsansvarlige for databehandlingen på dette nettstedet er:

Den behandlingsansvarlige for databehandlingen på dette nettstedet er:

Skincura GmbH
Wilhelm-Röntgen-Straße 14
24568 Kaltenkirchen

Telefon: +49 (0) 4191 / 990 8998
E-post: info@millisbaby.com

Den behandlingsansvarlige er den fysiske eller juridiske personen som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger (f.eks. navn, e-postadresser osv.)

Lagringsperiode

Med mindre en mer spesifikk lagringsperiode er angitt i denne personvernerklæringen, vil personopplysningene dine forbli hos oss til formålet med behandlingen av opplysningene ikke lenger er aktuelt. Hvis du fremsetter et berettiget krav om sletting eller tilbakekaller ditt samtykke til databehandling, vil opplysningene dine bli slettet, med mindre vi har andre lovlig tillatte grunner til å lagre personopplysningene dine (f.eks. oppbevaringsperioder i henhold til skatte- eller handelslovgivning); i sistnevnte tilfelle vil slettingen finne sted etter at disse grunnene ikke lenger gjelder.

Generell informasjon om det rettslige grunnlaget for databehandling på dette nettstedet

Hvis du har samtykket til databehandling, behandler vi personopplysningene dine på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR eller art. 9 avsn. 2 lit. a GDPR, i den grad spesielle kategorier av opplysninger behandles i samsvar med art. 9 avsn. 1 GDPR. Ved uttrykkelig samtykke til overføring av personopplysninger til tredjeland skjer databehandlingen også på grunnlag av art. 49 avsn. 1 lit. a GDPR. Hvis du har gitt ditt samtykke til lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon på din enhet (f.eks. via fingeravtrykk), skjer databehandlingen også på grunnlag av GDPR § 25 (1). Samtykket kan når som helst trekkes tilbake. Hvis opplysningene dine er nødvendige for å oppfylle en kontrakt eller for å gjennomføre tiltak før kontraktsinngåelse, behandler vi opplysningene dine på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav b i GDPR. I tillegg behandler vi opplysningene dine hvis det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav c i GDPR. Databehandling kan også utføres på grunnlag av vår berettigede interesse i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f i GDPR. Informasjon om de relevante rettsgrunnlagene i hvert enkelt tilfelle er gitt i de følgende avsnittene i denne personvernerklæringen.

Databehandlingsansvarlig

Vi har utnevnt et personvernombud.

Vi har utnevnt et personvernombud.

Skincura GmbH
Databeskyttelsesansvarlig: Kristina Vock
Wilhelm-Röntgen-Straße 14
24568 Kaltenkirchen

24568 Kaltenkirchen

Telefon: +49 4191 990 8998
E-post: info@millisbaby.com

Bemerkninger om dataoverføring til USA og andre tredjeland

Vi bruker verktøy fra selskaper i USA eller andre tredjeland som ikke er sikre i henhold til personvernlovgivningen. Hvis disse verktøyene er aktive, kan personopplysningene dine bli overført til disse tredjelandene og behandlet der. Vi gjør oppmerksom på at det i disse landene ikke kan garanteres et personvernnivå som er sammenlignbart med det som gjelder i EU. Amerikanske selskaper er for eksempel forpliktet til å utlevere personopplysninger til sikkerhetsmyndigheter uten at du som registrert kan gå til rettslige skritt mot dette. Det kan derfor ikke utelukkes at amerikanske myndigheter (f.eks. etterretningstjenester) kan behandle, analysere og permanent lagre opplysningene dine på amerikanske servere i overvåkingsøyemed. Vi har ingen innflytelse på disse behandlingsaktivitetene.

Tilbaketrekking av ditt samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperasjoner er bare mulig med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt. Lovligheten av databehandlingen som ble utført før tilbakekallingen, forblir upåvirket av tilbakekallingen.

Rett til å protestere mot innsamling av opplysninger i særlige tilfeller og mot direkte markedsføring (art. 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERT PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU NÅR SOM HELST RETT TIL Å MOTSETTE DEG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE AV GRUNNER KNYTTET TIL DIN SPESIELLE SITUASJON; DETTE GJELDER OGSÅ PROFILERING BASERT PÅ DISSE BESTEMMELSENE. DET RESPEKTIVE RETTSLIGE GRUNNLAGET SOM BEHANDLINGEN ER BASERT PÅ, FINNER DU I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN. HVIS DU GJØR INNSIGELSE, VIL VI IKKE LENGER BEHANDLE DE AKTUELLE PERSONOPPLYSNINGENE DINE, MED MINDRE VI KAN PÅVISE TVINGENDE BERETTIGEDE GRUNNER FOR BEHANDLINGEN SOM VEIER TYNGRE ENN DINE INTERESSER, RETTIGHETER OG FRIHETER, ELLER BEHANDLINGEN TJENER TIL Å FASTSETTE, GJØRE GJELDENDE ELLER FORSVARE RETTSKRAV (INNSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21 ABS. 1 GDPR). 21 ABS. 1 i personvernforordningen).

hvis personopplysningene dine behandles med henblikk på direkte markedsføring, har du rett til når som helst å protestere mot behandling av personopplysninger om deg med henblikk på slik markedsføring; DETTE GJELDER OGSÅ PROFILERING I DEN GRAD DET ER RELATERT TIL SLIK DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU GJØR EN INDRØMMELSE, VIL PERSONOPPLYSNINGENE DINE IKKE LENGER BLI BRUKT TIL DIREKTE REKLAME (INDRØMMELSE I HENHOLD TIL ART. 21(2) GDPR).

Rett til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten

.

I tilfelle brudd på personvernforordningen har registrerte rett til å klage til en tilsynsmyndighet, særlig i medlemsstaten der de har sitt vanlige bosted, sitt arbeidssted eller stedet for det påståtte bruddet. Retten til å inngi en klage berører ikke andre administrative eller rettslige rettsmidler.

.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få opplysninger som vi behandler automatisk på grunnlag av ditt samtykke eller for å oppfylle en avtale, utlevert til deg eller til en tredjepart i et alminnelig anvendt, maskinlesbart format. Hvis du ber om direkte overføring av opplysningene til en annen behandlingsansvarlig, vil dette bare bli gjort i den grad det er teknisk mulig.

Informasjon, retting og sletting

Du har rett til gratis informasjon om dine lagrede personopplysninger, deres opprinnelse og mottakere og formålet med databehandlingen og, hvis aktuelt, rett til korrigering eller sletting av disse opplysningene når som helst innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser. Du kan når som helst kontakte oss angående dette og andre spørsmål om personopplysninger.

.

Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. Du kan når som helst kontakte oss for å gjøre dette. Du har rett til å kreve begrensning av behandlingen i følgende tilfeller:

  .
   • Hvis du bestrider riktigheten av personopplysningene dine som er lagret hos oss, trenger vi vanligvis tid til å kontrollere dette. Så lenge kontrollen pågår, har du rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses.
    • .
    • Hvis behandlingen av personopplysningene dine var/er ulovlig, kan du be om at behandlingen av opplysningene begrenses i stedet for at de slettes.
    • Hvis vi ikke lenger trenger personopplysningene dine, men du trenger dem for å kunne utøve, forsvare eller gjøre gjeldende rettskrav, har du rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses i stedet for at de slettes.
    • Hvis du har fremmet en innsigelse i henhold til art. 21 (1) GDPR, må det foretas en avveining mellom dine og våre interesser. Så lenge det ennå ikke er avgjort hvem sine interesser som veier tyngst, har du rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses.
    • .

   Hvis du har begrenset behandlingen av personopplysningene dine, kan disse opplysningene - bortsett fra å lagres - bare behandles med ditt samtykke eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav eller for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av hensyn til viktige samfunnsinteresser i EU eller en medlemsstat.

   SSL- eller TLS-kryptering

   .

   Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, for eksempel bestillinger eller forespørsler som du sender til oss som nettstedsoperatør, bruker dette nettstedet SSL- eller TLS-kryptering. Du kan kjenne igjen en kryptert forbindelse ved at adresselinjen i nettleseren endres fra "http://" til "https://" og ved at det vises et låsesymbol på linjen i nettleseren din.

   .

   Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan dataene du overfører til oss ikke leses av tredjeparter.

   Krypterte betalingstransaksjoner på dette nettstedet

   .

   Hvis det foreligger en forpliktelse til å gi oss betalingsopplysningene dine (f.eks. kontonummer for autorisasjon av autogiro) etter inngåelse av en avgiftspliktig avtale, er disse opplysningene nødvendige for betalingsbehandling.

   Betalingstransaksjoner via de vanlige betalingsmåtene (Visa/MasterCard, autogiro) skjer utelukkende via en kryptert SSL- eller TLS-forbindelse. Du kan kjenne igjen en kryptert forbindelse ved at adresselinjen i nettleseren endres fra "http://" til "https://" og ved at det vises et låsesymbol på linjen i nettleseren din.

   Med kryptert kommunikasjon kan betalingsopplysningene du sender til oss, ikke leses av tredjeparter.

   Innvendinger mot e-postreklame

   Vi motsetter oss herved bruk av kontaktopplysninger som er publisert som en del av vår opplysningsplikt, til å sende uoppfordret reklame og informasjonsmateriell. Operatørene av dette nettstedet forbeholder seg uttrykkelig retten til å ta rettslige skritt i tilfelle uønsket utsendelse av reklameinformasjon, for eksempel spam-e-post.

   .

4. datainnsamling på dette nettstedet

Cookies

Cookies.

Vårt nettsted bruker såkalte "cookies". Informasjonskapsler er små datapakker som ikke gjør noen skade på enheten din. De lagres på enheten din enten midlertidig i løpet av en økt (øktinformasjonskapsler) eller permanent (permanente informasjonskapsler). Øktinformasjonskapsler slettes automatisk etter endt besøk. Permanente informasjonskapsler forblir lagret på sluttapparatet ditt til du sletter dem selv eller de slettes automatisk av nettleseren din.

Informasjonskapsler kan komme fra oss (førsteparts informasjonskapsler) eller fra tredjepartsselskaper (såkalte tredjeparts informasjonskapsler). Tredjeparts informasjonskapsler gjør det mulig å integrere visse tjenester fra tredjepartsselskaper på nettsteder (f.eks. informasjonskapsler for behandling av betalingstjenester).

Informasjonskapsler har ulike funksjoner. Mange informasjonskapsler er teknisk nødvendige, ettersom visse funksjoner på nettstedet ikke ville fungert uten dem (f.eks. handlekurvfunksjonen eller visning av videoer). Andre informasjonskapsler kan brukes til å analysere brukeratferd eller i reklameøyemed.

Informasjonskapsler som er nødvendige for å gjennomføre den elektroniske kommunikasjonsprosessen, for å levere visse funksjoner som du har bedt om (f.eks. for handlekurvfunksjonen) eller for å optimalisere nettstedet (f.eks. informasjonskapsler for å måle nettpublikummet) (nødvendige informasjonskapsler), lagres på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav f i GDPR, med mindre et annet rettslig grunnlag er spesifisert. Nettstedsoperatøren har en berettiget interesse i å lagre nødvendige informasjonskapsler for teknisk feilfri og optimalisert levering av sine tjenester. Hvis det er bedt om samtykke til lagring av informasjonskapsler og sammenlignbare gjenkjenningsteknologier, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av dette samtykket (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR og § 25 avsn. 1 TTDSG); samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Du kan stille inn nettleseren din slik at du blir informert om plasseringen av informasjonskapsler og bare tillater informasjonskapsler i enkelte tilfeller, utelukke aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt og aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan funksjonaliteten til dette nettstedet være begrenset.

Hvilke informasjonskapsler og tjenester som brukes på dette nettstedet, finner du i denne personvernerklæringen.

Samtykke med Borlabs Cookie

Nettstedet vårt bruker Borlabs Cookie-samtykketeknologi for å innhente ditt samtykke til lagring av visse informasjonskapsler i nettleseren din eller til bruk av visse teknologier og for å dokumentere disse i samsvar med personvernreglene. Leverandøren av denne teknologien er Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Tyskland (heretter kalt Borlabs)

Når du går inn på nettstedet vårt, lagres en informasjonskapsel fra Borlabs i nettleseren din, der samtykket du har gitt eller tilbakekallingen av dette samtykket lagres. Disse dataene blir ikke gitt videre til leverandøren av Borlabs Cookie.

De innsamlede opplysningene lagres til du ber oss om å slette dem eller selv sletter Borlabs informasjonskapsel, eller til formålet med datalagringen ikke lenger gjelder. Obligatoriske lovbestemte oppbevaringsperioder forblir upåvirket. Du finner mer informasjon om databehandlingen av Borlabs Cookie på https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Borlabs cookie-samtykke-teknologi brukes til å innhente det juridisk nødvendige samtykket for bruk av informasjonskapsler. Det rettslige grunnlaget for dette er art. 6 para. 1 lit. c GDPR.

Serverloggfiler

Nettstedsleverandøren samler automatisk inn og lagrer informasjon i såkalte serverloggfiler som nettleseren din automatisk overfører til oss. Disse er:

  • Nettlesertype og nettleserversjon
  • Operativsystem som brukes
  • Referrer URL
  • Værtsnavn på datamaskinen
  • Tidspunkt for serverforespørselen
  • IP-adresse
Disse dataene slås ikke sammen med andre datakilder.

 

Disse opplysningene samles inn på grunnlag av art. 6(1)(f) GDPR. Nettstedsoperatøren har en berettiget interesse i teknisk feilfri visning og optimalisering av nettstedet sitt - serverloggfilene må registreres for dette formålet.

Kontaktskjema

Hvis du sender oss en henvendelse via kontaktskjemaet, vil opplysningene dine fra skjemaet, inkludert kontaktopplysningene du oppgir der, bli lagret av oss med det formål å behandle henvendelsen og i tilfelle oppfølgingsspørsmål. Vi vil ikke gi disse opplysningene videre uten ditt samtykke.

Disse opplysningene behandles på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b i personvernforordningen dersom henvendelsen din er knyttet til oppfyllelse av en avtale eller er nødvendig for gjennomføring av tiltak før avtaleinngåelse. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på vår berettigede interesse i effektiv behandling av henvendelsene til oss (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtykke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR) dersom du har bedt om dette; samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Vi lagrer opplysningene du oppgir i kontaktskjemaet inntil du ber om at de slettes, tilbakekaller ditt samtykke til lagring eller formålet med lagringen ikke lenger er aktuelt (f.eks. etter at forespørselen din er oppfylt). Obligatoriske lovbestemte bestemmelser - spesielt oppbevaringsperioder - forblir upåvirket.

5. analyseverktøy og reklame

Google Tag Manager

Google Tag Manager.

Vi bruker Google Tag Manager. Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager er et verktøy som gjør det mulig for oss å integrere sporings- eller statistikkverktøy og annen teknologi på nettstedet vårt. Google Tag Manager oppretter i seg selv ingen brukerprofiler, lagrer ingen informasjonskapsler og utfører ingen uavhengige analyser. Den brukes kun til å administrere og vise verktøyene som er integrert via den. Google Tag Manager registrerer imidlertid IP-adressen din, som også kan overføres til Googles morselskap i USA.

Google Tag Manager brukes på grunnlag av artikkel 6(1)(f) i GDPR. Nettstedsoperatøren har en berettiget interesse i rask og enkel integrering og administrasjon av ulike verktøy på nettstedet. Hvis det er bedt om et tilsvarende samtykke, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. a i GDPR og § 25 avsn. 1 i TTDSG, i den grad samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens terminalenhet (f.eks. fingeravtrykk) i henhold til TTDSG. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.


Google Analytics

Dette nettstedet bruker funksjoner fra nettanalysetjenesten Google Analytics. Leverandøren er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gjør det mulig for nettstedsoperatøren å analysere atferden til besøkende på nettstedet. Nettstedsoperatøren mottar ulike bruksdata, for eksempel sidevisninger, besøkslengde, operativsystem og brukerens opprinnelse. Disse dataene tilordnes brukerens sluttapparat. De tilordnes ikke til en bruker-ID.

Vi kan også bruke Google Analytics til å registrere blant annet musebevegelser, rullebevegelser og klikk. Google Analytics bruker også ulike modelleringsmetoder for å supplere de innsamlede datasettene og bruker maskinlæringsteknologier for dataanalyse.

Google Analytics bruker teknologier som gjør det mulig å gjenkjenne brukeren for å analysere brukeratferd (f.eks. informasjonskapsler eller fingeravtrykk av enheter). Informasjonen som Google samler inn om bruken av dette nettstedet, overføres som regel til en Google-server i USA og lagres der.

Bruken av denne tjenesten er basert på ditt samtykke i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR og § 25 avsn. 1 TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Overføringen av data til USA er basert på EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler. Du finner mer informasjon her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Nettlesertillegg

Du kan forhindre Googles innsamling og behandling av dataene dine ved å laste ned og installere nettlesertillegget som er tilgjengelig på følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Du kan finne mer informasjon om hvordan Google Analytics håndterer brukerdata i Googles personvernerklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google-signaler

Vi bruker Google-signaler. Når du besøker nettstedet vårt, registrerer Google Analytics blant annet posisjonen din, søkehistorikk og YouTube-historikk samt demografiske data (besøksdata). Disse dataene kan brukes til personlig tilpasset annonsering ved hjelp av Google Signal. Hvis du har en Google-konto, kobles besøksdataene fra Google Signal til Google-kontoen din og brukes til personlig tilpassede reklamemeldinger. Opplysningene brukes også til å utarbeide anonymisert statistikk over brukeratferden til brukerne våre.

.

Bestillingsbehandling

Vi har inngått en avtale med Google om ordrebehandling og implementerer de strenge kravene fra de tyske personvernmyndighetene fullt ut ved bruk av Google Analytics.

Vi har inngått en avtale med Google om ordrebehandling.

Google Analytics e-handelsmåling

Dette nettstedet bruker funksjonen "e-handelsmåling" i Google Analytics. Ved hjelp av e-handelsmåling kan nettstedsoperatøren analysere kjøpsatferden til besøkende på nettstedet for å forbedre sine markedsføringskampanjer på nettet. Informasjon som bestillinger, gjennomsnittlig bestillingsverdi, fraktkostnader og tid fra visning til kjøp av et produkt registreres. Disse dataene kan sammenfattes av Google under en transaksjons-ID som tilordnes den aktuelle brukeren eller enheten deres.

Hotjar

Denne nettsiden bruker Hotjar. Leverandøren er Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (nettsted: https://www.hotjar.com).

https://www.hotjar.com).

Hotjar er et verktøy for å analysere din brukeratferd på dette nettstedet. Hotjar gjør det mulig for oss å registrere blant annet musebevegelser, rullebevegelser og klikk. Hotjar kan også registrere hvor lenge du holder musepekeren på et bestemt sted. Hotjar bruker denne informasjonen til å lage såkalte varmekart, som kan brukes til å finne ut hvilke områder på nettstedet som foretrekkes av de besøkende.

.

Vi kan også finne ut hvor lenge du oppholdt deg på en side og når du forlot den. Vi kan også finne ut på hvilket tidspunkt du avbrøt oppføringene dine i et kontaktskjema (såkalte konverteringstrakter).

Vi kan også finne ut når du forlot siden.

I tillegg kan Hotjar brukes til å innhente direkte tilbakemeldinger fra besøkende på nettstedet. Denne funksjonen brukes til å forbedre nettstedsoperatørens webtilbud.

.

Hotjar bruker teknologier som gjør det mulig å gjenkjenne brukeren med det formål å analysere brukeratferd (f.eks. informasjonskapsler eller bruk av fingeravtrykk).

I den grad samtykke er innhentet, er bruken av den nevnte tjenesten utelukkende basert på art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR og § 25 TTDSG. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake. Hvis samtykke ikke er innhentet, brukes denne tjenesten på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR; nettstedsoperatøren har en legitim interesse i å analysere brukeratferd for å optimalisere både nettstedet og annonseringen.

.

Deaktivering av Hotjar

.

Hvis du ønsker å deaktivere datainnsamlingen fra Hotjar, klikker du på følgende lenke og følger instruksjonene: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/

.

Vær oppmerksom på at Hotjar må deaktiveres separat for hver nettleser eller sluttenhet.

For mer informasjon om Hotjar og dataene som samles inn, se Hotjars personvernerklæring på følgende lenke: https://www.hotjar.com/privacy

.

Bearbeiding av ordre

Vi har inngått en databehandleravtale (DPA) for bruk av ovennevnte tjeneste. Dette er en avtale som er påkrevd i henhold til personvernlovgivningen, og som sikrer at tjenesten kun behandler personopplysningene til de besøkende på nettstedet vårt i henhold til våre instruksjoner og i samsvar med GDPR.

Google-annonser

Nettstedsoperatøren bruker Google Ads. Google Ads er et nettbasert annonseringsprogram fra Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads.

Google Ads gjør det mulig for oss å vise annonser i Googles søkemotor eller på tredjeparts nettsteder når brukeren skriver inn bestemte søkeord i Google (søkeordmålretting). I tillegg kan målrettede annonser vises basert på brukerdata som er tilgjengelige hos Google (f.eks. stedsdata og interesser) (målgruppemålretting). Som nettstedsoperatør kan vi evaluere disse dataene kvantitativt ved for eksempel å analysere hvilke søkeord som førte til visning av annonsene våre, og hvor mange annonser som førte til tilsvarende klikk.

.

Bruken av denne tjenesten er basert på ditt samtykke i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR og § 25 avsn. 1 TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

.

Overføringen av data til USA er basert på EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler. Du finner mer informasjon her: https://policies.google.com/privacy/frameworks og https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

.

Google Ads Remarketing

Denne nettsiden bruker funksjonene til Google Ads Remarketing. Leverandøren er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

.

Med Google Ads Remarketing kan vi tilordne personer som interagerer med vårt online-tilbud til bestemte målgrupper for deretter å vise interessebasert annonsering i Googles annonsenettverk (remarketing eller retargeting).

.

I tillegg kan annonsemålgruppene som opprettes med Google Ads Remarketing kobles til Googles funksjoner på tvers av enheter. På denne måten kan interessebaserte, personaliserte reklamebudskap som er tilpasset deg avhengig av din tidligere bruk og surfeatferd på én sluttapparat (f.eks. mobiltelefon), også vises på en annen av dine sluttapparater (f.eks. nettbrett eller PC).

.

Hvis du har en Google-konto, kan du reservere deg mot personlig tilpasset annonsering ved å klikke på følgende lenke: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

.

Bruken av denne tjenesten er basert på ditt samtykke i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR og § 25 avsn. 1 TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

.

For mer informasjon og personvernerklæring, se Googles personvernerklæring på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

.

Google konverteringssporing

Denne nettsiden bruker Google Conversion Tracking. Leverandøren er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google konverteringssporing gjør det mulig for Google og oss å gjenkjenne om brukeren har utført bestemte handlinger. Vi kan for eksempel analysere hvilke knapper på nettstedet vårt som ble klikket på hvor ofte, og hvilke produkter som ble sett på eller kjøpt spesielt ofte. Denne informasjonen brukes til å lage konverteringsstatistikk. Vi finner ut det totale antallet brukere som har klikket på annonsene våre og hvilke handlinger de har utført. Vi mottar ingen informasjon som gjør det mulig for oss å identifisere brukeren personlig. Google bruker selv informasjonskapsler eller tilsvarende gjenkjennelsesteknologi for identifiseringsformål.

.

Bruken av denne tjenesten er basert på ditt samtykke i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR og § 25 avsn. 1 TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

.

For mer informasjon om Googles konverteringssporing henviser vi til Googles personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

.

Meta Pixel (tidligere Facebook Pixel)

Dette nettstedet bruker besøkspikselen fra Facebook/Meta til å måle konverteringer. Leverandøren av denne tjenesten er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebook overføres imidlertid de innsamlede dataene også til USA og andre tredjeland.

.

Dette gjør det mulig å spore atferden til besøkende på nettstedet etter at de har blitt omdirigert til leverandørens nettsted ved å klikke på en Facebook-annonse. Dette gjør det mulig å evaluere effektiviteten av Facebook-annonser for statistiske formål og markedsundersøkelser og optimalisere fremtidige annonseringstiltak.

.

De innsamlede opplysningene er anonyme for oss som driver dette nettstedet, og vi kan ikke trekke noen slutninger om brukernes identitet. Opplysningene lagres og behandles imidlertid av Facebook, slik at det er mulig å opprette en forbindelse til den aktuelle brukerprofilen, og Facebook kan bruke opplysningene til egne reklameformål i samsvar med Facebooks retningslinjer for databruk (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Dette gjør det mulig for Facebook å plassere annonser på Facebook-sider og utenfor Facebook. Denne bruken av dataene kan ikke påvirkes av oss som nettstedsoperatør.

.

Bruken av denne tjenesten er basert på ditt samtykke i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR og § 25 avsn. 1 TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

.

Vi bruker den avanserte matchingsfunksjonen i metapikselen.

Avansert matching gjør det mulig for oss å overføre ulike typer data (f.eks. bosted, stat, postnummer, hashede e-postadresser, navn, kjønn, fødselsdato eller telefonnummer) om våre kunder og interessenter som vi samler inn via nettstedet vårt til Meta (Facebook). Denne aktiveringen gjør det mulig for oss å skreddersy reklamekampanjene våre på Facebook enda mer presist til personer som er interessert i tilbudene våre. I tillegg forbedrer den forbedrede matchingen tilskrivningen av konverteringer på nettstedet og utvider Custom Audiences.

.

I den grad personopplysninger samles inn på nettstedet vårt ved hjelp av verktøyet som beskrives her og videresendes til Facebook, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland i fellesskap ansvarlige for denne databehandlingen (art. 26 GDPR). Det felles ansvaret er utelukkende begrenset til innsamlingen av opplysningene og overføringen av dem til Facebook. Behandlingen som Facebook utfører etter overføringen, er ikke en del av det felles ansvaret. Forpliktelsene som påhviler oss i fellesskap, er fastsatt i en avtale om felles behandling. Du kan finne ordlyden i avtalen på https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne avtalen er vi ansvarlige for å gi informasjon om personvern ved bruk av Facebook-verktøyet og for sikker implementering av verktøyet på nettstedet vårt i samsvar med personvernlovgivningen. Facebook er ansvarlig for datasikkerheten til Facebook-produktene. Du kan gjøre gjeldende de registrertes rettigheter (f.eks. forespørsler om informasjon) vedrørende opplysningene som behandles av Facebook, direkte overfor Facebook. Hvis du gjør dine rettigheter gjeldende overfor oss, er vi forpliktet til å videresende dem til Facebook.

.

Overføringen av data til USA er basert på EU-kommisjonens standardkontraktsklausuler. Du finner mer informasjon her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

.

Du finner mer informasjon om hvordan du kan beskytte personvernet ditt i Facebooks personvernerklæring: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Du kan også deaktivere remarketingfunksjonen "Custom Audiences" i innstillingene for annonser under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Du må være logget inn på Facebook for å kunne gjøre dette.

Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du deaktivere bruksbasert annonsering fra Facebook på nettstedet til European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

.

Facebooks konverterings-API

.

Vi har integrert Facebook Conversion API på dette nettstedet. Leverandøren av denne tjenesten er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebook overføres imidlertid de innsamlede dataene også til USA og andre tredjeland.

.

Facebook Conversion API gjør det mulig for oss å registrere de besøkendes interaksjon med nettstedet vårt og sende dem videre til Facebook for å forbedre annonseringsytelsen på Facebook.

For dette formålet registreres blant annet tidspunkt for besøket, hvilket nettsted som ble besøkt, IP-adressen og brukeragenten din, samt andre spesifikke data (f.eks. kjøpte produkter, verdien av handlekurven og valuta). Du finner en fullstendig oversikt over hvilke data som kan samles inn her: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters.

.

Bruken av denne tjenesten er basert på ditt samtykke i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR og § 25 avsn. 1 TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

.

I den grad personopplysninger samles inn på nettstedet vårt ved hjelp av verktøyet som er beskrevet her og videresendes til Facebook, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland i fellesskap ansvarlige for denne databehandlingen (art. 26 GDPR). Det felles ansvaret er utelukkende begrenset til innsamlingen av opplysningene og overføringen av dem til Facebook. Behandlingen som Facebook utfører etter overføringen, er ikke en del av det felles ansvaret. Forpliktelsene som påhviler oss i fellesskap, er fastsatt i en avtale om felles behandling. Du kan finne ordlyden i avtalen på https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne avtalen er vi ansvarlige for å gi informasjon om personvern ved bruk av Facebook-verktøyet og for sikker implementering av verktøyet på nettstedet vårt i samsvar med personvernlovgivningen. Facebook er ansvarlig for datasikkerheten til Facebook-produktene. Du kan gjøre gjeldende de registrertes rettigheter (f.eks. forespørsler om informasjon) vedrørende opplysningene som behandles av Facebook, direkte overfor Facebook. Hvis du gjør dine rettigheter gjeldende overfor oss, er vi forpliktet til å videresende dem til Facebook.

.

Overføringen av data til USA er basert på EU-kommisjonens standardkontraktsklausuler. Du finner mer informasjon her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

.

Du finner mer informasjon om hvordan du kan beskytte personvernet ditt i Facebooks personvernerklæring: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Bestillingsbehandling

.

Vi har inngått en databehandleravtale (DPA) for bruk av ovennevnte tjeneste. Dette er en avtale som er påkrevd i henhold til personvernlovgivningen, og som sikrer at tjenesten kun behandler personopplysningene til de besøkende på nettstedet vårt i henhold til våre instruksjoner og i samsvar med GDPR.

Egendefinerte Facebook-målgrupper

Vi bruker Facebook Custom Audiences. Leverandøren av denne tjenesten er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Vi bruker Facebook Custom Audiences.

Når du besøker eller bruker nettsidene og appene våre, benytter deg av våre gratis eller betalte tilbud, overfører data til oss eller samhandler med Facebook-innholdet til selskapet vårt, samler vi inn personopplysningene dine. Hvis du gir oss ditt samtykke til å bruke Facebook Custom Audiences, overfører vi disse opplysningene til Facebook, som Facebook kan bruke til å vise deg passende reklame. Opplysningene dine kan også brukes til å definere målgrupper (lookalike-målgrupper).

Facebook behandler disse opplysningene som vår databehandler. Du finner mer informasjon i Facebooks brukeravtale: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Bruken av denne tjenesten er basert på ditt samtykke i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR og § 25 avsn. 1 TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

.

Overføringen av data til USA er basert på EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler. Du finner mer informasjon her: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience og https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

.

Pinterest-tagg

Vi har integrert Pinterest-taggen på dette nettstedet. Leverandøren er Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

Pinterest-taggen er integrert i nettstedet.

Pinterest-taggen brukes til å registrere visse handlinger du utfører på nettstedet vårt. Dataene kan deretter brukes til å vise deg interessebasert annonsering på nettstedet vårt eller på en annen side i annonseringsnettverket Pinterest Tag.

Pinterest Tag.

For dette formålet samler Pinterest-taggen blant annet inn en tagg-ID, posisjonen din og henvisnings-URL-en. I tillegg kan det registreres handlingsspesifikke data som bestillingsverdi, bestillingsmengde, ordrenummer, kategori av kjøpte varer og videovisninger.

.

Pinterest Tag bruker teknologier som gjør det mulig å gjenkjenne brukeren på tvers av sider for å analysere brukeratferd (f.eks. informasjonskapsler eller fingeravtrykk av enheter).

I den grad samtykke er innhentet, brukes ovennevnte tjeneste utelukkende på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR og § 25 TTDSG. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake. Hvis samtykke ikke er innhentet, brukes denne tjenesten på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. f i GDPR; nettstedsoperatøren har en legitim interesse i så effektive markedsføringstiltak som mulig.

.

Pinterest er et globalt aktivt selskap, noe som betyr at data også kan overføres til USA. Ifølge Pinterest er denne dataoverføringen basert på EU-kommisjonens standardkontraktsklausuler. Du finner mer informasjon her: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

.

Finn mer informasjon om Pinterest Tag her: https://help.pinterest.com/de/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag.

.

Bestillingsbehandling

Vi har inngått en databehandleravtale (DPA) for bruk av ovennevnte tjeneste. Dette er en avtale som kreves i henhold til personvernlovgivningen, og som sikrer at personopplysningene til de besøkende på nettstedet vårt kun behandles i samsvar med våre instruksjoner og i samsvar med GDPR

.

6. Plugins og verktøy

YouTube med forbedret databeskyttelse

YouTube med forbedret databeskyttelse.

Denne nettsiden bygger inn videoer fra nettstedet YouTube. Operatøren av sidene er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruker YouTube i utvidet personvernmodus. Ifølge YouTube betyr denne modusen at YouTube ikke lagrer noen informasjon om besøkende på dette nettstedet før de ser videoen. Overføring av data til YouTube-partnere er imidlertid ikke nødvendigvis utelukket av den utvidede databeskyttelsesmodusen. YouTube oppretter for eksempel en forbindelse til Googles DoubleClick-nettverk uavhengig av om du ser på en video eller ikke.

Så snart du starter en YouTube-video på dette nettstedet, opprettes det en forbindelse til YouTube-serverne. Dette forteller YouTube-serveren hvilke av våre sider du har besøkt. Hvis du er logget inn på YouTube-kontoen din, gjør du det mulig for YouTube å tilordne surfeatferden din direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge ut av YouTube-kontoen din.

I tillegg kan YouTube lagre ulike informasjonskapsler på enheten din eller bruke sammenlignbare gjenkjennelsesteknologier (f.eks. fingeravtrykk) etter at du har startet en video. På denne måten kan YouTube få informasjon om besøkende på dette nettstedet. Denne informasjonen brukes blant annet til å registrere videostatistikk, forbedre brukervennligheten og forhindre svindelforsøk.

Etter at en YouTube-video er startet, kan det forekomme ytterligere databehandling som vi ikke har noen innflytelse på.

Bruken av YouTube er av interesse for en tiltalende presentasjon av våre online-tilbud. Dette utgjør en berettiget interesse i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav f i GDPR. Hvis det er bedt om et tilsvarende samtykke, skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR og § 25 avsn. 1 TTDSG, i den grad samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens terminalenhet (f.eks. fingeravtrykk) i henhold til TTDSG. Samtykket kan når som helst tilbakekalles.

For mer informasjon om databeskyttelse hos YouTube, se deres personvernerklæring på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Fonts (lokal hosting)

Dette nettstedet bruker såkalte Google Fonts, som leveres av Google, for enhetlig visning av skrifttyper. Google Fonts er installert lokalt. Det er ingen forbindelse til Googles servere.

For mer informasjon om Google Fonts, se https://developers.google.com/fonts/faq og Googles personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome (lokal hosting)

Dette nettstedet bruker Font Awesome for enhetlig visning av skrifttyper. Font Awesome er installert lokalt. Det er ingen forbindelse til Fonticons, Inc.s servere.

For mer informasjon om Font Awesome, se Font Awesomes personvernerklæring på: https://fontawesome.com/privacy.

7. E-handel og betalingsleverandører

Bearbeiding av kunde- og avtaledata

Vi samler inn, behandler og bruker personlige kunde- og kontraktsopplysninger for å etablere, organisere innholdet i og endre våre kontraktsforhold. Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger om bruken av dette nettstedet (bruksdata) bare i den grad dette er nødvendig for at brukeren skal kunne bruke tjenesten eller for faktureringsformål. Det rettslige grunnlaget for dette er artikkel 6 nr. 1 bokstav b i personvernforordningen.

De innsamlede kundeopplysningene slettes etter at bestillingen er fullført eller forretningsforholdet er avsluttet og eventuelle lovbestemte oppbevaringsperioder er utløpt. Lovbestemte oppbevaringsperioder forblir upåvirket.

Overføring av data ved kontraktsinngåelse for nettbutikker, forhandlere og vareforsendelser

Når du bestiller varer fra oss, overfører vi personopplysningene dine til transportselskapet som skal levere varene, og til betalingsleverandøren som skal behandle betalingen. Kun de opplysningene som den respektive tjenesteleverandøren trenger for å utføre sine oppgaver, vil bli utlevert. Det rettslige grunnlaget for dette er art. 6 avsn. 1 lit. b i GDPR, som tillater behandling av opplysninger for å oppfylle en kontrakt eller tiltak før kontraktsinngåelse. Hvis du har gitt ditt samtykke i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. a i GDPR, vil vi oppgi e-postadressen din til transportselskapet som er ansvarlig for leveransen, slik at det kan informere deg via e-post om leveringsstatusen for bestillingen din; du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt.

Betalingstjenester

Vi integrerer betalingstjenester fra tredjepartsselskaper på nettstedet vårt. Når du foretar et kjøp hos oss, blir betalingsopplysningene dine (f.eks. navn, betalingsbeløp, kontodetaljer, kredittkortnummer) behandlet av betalingstjenesteleverandøren med det formål å behandle betalingen. De respektive kontrakts- og databeskyttelsesbestemmelsene til de respektive leverandørene gjelder for disse transaksjonene. Betalingstjenesteleverandørene brukes på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR (kontraktsbehandling) og av hensyn til en smidig, praktisk og sikker betalingsprosess (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR). I den grad vi ber om ditt samtykke til visse handlinger, er art. 6 avsn. 1 lit. a i GDPR det rettslige grunnlaget for databehandlingen; samtykket kan når som helst trekkes tilbake for fremtiden.

.

Vi bruker følgende betalingstjenester/betalingstjenesteleverandører på dette nettstedet:

PayPal

.

Leverandøren av denne betalingstjenesten er PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter "PayPal").

PayPal

Overføringen av data til USA er basert på EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler. Du finner mer informasjon her: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

.

For mer informasjon, se PayPals personvernerklæring: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

.

8. egne tjenester

Håndtering av søkerdata

Håndtering av søkerdata

Vi tilbyr deg muligheten til å søke hos oss (f.eks. via e-post, post eller elektronisk søknadsskjema). I det følgende informerer vi deg om omfanget, formålet og bruken av personopplysningene dine som samles inn som en del av søknadsprosessen. Vi forsikrer deg om at opplysningene dine vil bli samlet inn, behandlet og brukt i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og alle andre lovbestemmelser, og at opplysningene dine vil bli behandlet strengt konfidensielt.

.

Omfanget av og formålet med datainnsamlingen

.

Hvis du sender oss en søknad, vil vi behandle de tilknyttede personopplysningene dine (f.eks. kontakt- og kommunikasjonsdata, søknadsdokumenter, notater fra jobbintervjuer osv.) i den grad det er nødvendig for å avgjøre om et ansettelsesforhold skal opprettes. Det rettslige grunnlaget for dette er § 26 BDSG i henhold til tysk lov (innledning av et ansettelsesforhold), art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR (generell kontraktsinngåelse) og - hvis du har gitt ditt samtykke - art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake. Personopplysningene dine vil kun bli videreformidlet internt i selskapet vårt til personer som er involvert i behandlingen av søknaden din.

Hvis søknaden din innvilges, vil opplysningene du har sendt inn, bli lagret i våre databehandlingssystemer på grunnlag av § 26 BDSG og art. 6 nr. 1 lit. b GDPR med det formål å gjennomføre ansettelsesforholdet.

Lagringsperiode

Hvis vi ikke er i stand til å gi deg et jobbtilbud, du avslår et jobbtilbud eller trekker søknaden din, forbeholder vi oss retten til å oppbevare opplysningene du har sendt inn på grunnlag av våre berettigede interesser (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR) i opptil 6 måneder etter at søknadsprosessen er avsluttet (avslag eller tilbaketrekking av søknaden). Deretter slettes opplysningene og de fysiske søknadsdokumentene destrueres. Oppbevaringen tjener særlig som bevis i tilfelle en rettslig tvist. Hvis det er åpenbart at opplysningene vil være nødvendige etter at 6-månedersperioden er utløpt (f.eks. på grunn av en forestående eller pågående rettstvist), slettes de først når formålet med videre lagring ikke lenger er til stede.

Lengere lagring kan også finne sted hvis du har gitt ditt samtykke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR) eller hvis lovbestemte oppbevaringsplikter forhindrer sletting.

Inkludering i søkerpoolen

Om vi ikke gir deg et jobbtilbud, kan du ha mulighet til å bli med i søkerpoolen vår. Hvis du blir akseptert, vil alle dokumenter og opplysninger fra søknaden din bli overført til søkerpoolen, slik at vi kan kontakte deg hvis det er ledige stillinger som passer for deg.

.

Inkludering i søkerpoolen er utelukkende basert på ditt uttrykkelige samtykke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR). Samtykket er frivillig og er ikke knyttet til den aktuelle søknadsprosessen. Den registrerte kan når som helst tilbakekalle samtykket. I så fall slettes opplysningene ugjenkallelig fra søkerbasen, forutsatt at det ikke foreligger noen lovbestemte grunner for oppbevaring.

Opplysningene fra søkermassen slettes ugjenkallelig senest to år etter at samtykke er gitt.