Yleiset ehdot

I. Yleistä - Soveltamisala

 1. Jatkossa seuraavia yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin kuluttajien ja yrittäjien myymälämme kautta tekemiin tilauksiin.
 2. Kuluttajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka tekee oikeustoimen tarkoituksiin, jotka eivät pääasiallisesti liity hänen kaupalliseen tai itsenäiseen ammatilliseen toimintaansa. Yrittäjä on luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai oikeuskelpoinen henkilöyhtiö, joka oikeustoimen tehdessään toimii kaupallista tai itsenäistä ammattitoimintaa harjoittaessaan.
 3. Yrittäjiin sovelletaan seuraavaa: Jos yrittäjä käyttää vastakkaisia tai täydentäviä yleisiä sopimusehtoja, niiden pätevyys hylätään; ne tulevat osaksi sopimusta vain, jos olemme nimenomaisesti hyväksyneet ne.
 4. Nämä yleiset sopimusehdot koskevat kaikkia nykyisiä ja tulevia oikeussuhteita toisaalta Skincura GmbH:n ja toisaalta asiakkaan, joka on joko kuluttaja tai yrittäjä, välillä.
 5. Sincura GmbH:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan yksinomaan. Asiakkaan ehtoja, jotka ovat ristiriidassa näiden ehtojen kanssa tai poikkeavat niistä, ei tunnusteta, ellei Skincura GmbH ole nimenomaisesti kirjallisesti hyväksynyt niiden voimassaoloa.
 6. Kaikki Skincuran ja asiakkaan väliset sopimukset on kirjattava kirjallisesti. Suullisia vakuussopimuksia ei ole olemassa.
 7. Oikeudet, joihin meillä on lakisääteisten säännösten nojalla oikeus näiden ehtojen lisäksi, säilyvät ennallaan.

II. Sopimuskumppanit, sopimuksen tekeminen ja korjausmahdollisuudet

 1. Ostosopimus tehdään Skincura GmbH:n kanssa.
 2. Tuotteiden esittely verkkokaupassa ei ole oikeudellisesti sitova tarjous, vaan ei-sitova verkkoluettelo.
 3. Voit aluksi sijoittaa tuotteitamme ostoskoriin sitoumuksetta ja korjata merkintöjäsi milloin tahansa ennen sitovan tilauksen lähettämistä käyttämällä tätä varten tilausprosessin yhteydessä tarjottuja ja selitettyjä korjausapuvälineitä. Klikkaamalla tilauspainiketta annat sitovan tilauksen ostoskorissa olevista tuotteista.
 4. Vahvistus tilauksesi vastaanottamisesta lähetetään sähköpostitse tilauksen lähettämisen jälkeen. Hyväksymme tilauksesi lähettämällä hyväksymisilmoituksen erillisessä sähköpostissa tai toimittamalla tavarat kolmen päivän kuluessa.
 5. Asiakkaan ostoehdot eivät sido meitä, vaikka emme nimenomaisesti vastustaisikaan niitä.
 6. Meitä eivät sido asiakkaan ostoehdot, vaikka emme nimenomaisesti vastustaisikaan niitä.Meitä eivät sido asiakkaan ostoehdot.
 7. Varaamme omistus- ja tekijänoikeudet laskelmiin, kuviin, piirustuksiin ja muihin asiakirjoihin. Niitä ei saa luovuttaa eteenpäin tai muutoin saattaa kolmansien osapuolien saataville.

III. sopimuskieli, sopimustekstin tallentaminen

 1. Sopimuksen tekemiseen käytettävissä olevat kielet ovat saksa ja englanti.
 2. Tallennamme sopimustekstin järjestelmiimme, mutta ne eivät ole sinun käytettävissäsi.

IV. Toimitus ja toimitusajat

 1. Toimitusajat ovat sitovia vain, jos niistä on sovittu kirjallisesti. Epäselvissä tapauksissa sovelletaan tilausvahvistuksessa mainittuja toimitusaikoja.
 2. Toimitusaikaa katsotaan noudatetuksi, jos, elleivät osapuolet ole sopineet, että asiakas vastaanottaa tavaran, toimituserä on lähtenyt tehtaalta tai lähetysvalmiudesta on ilmoitettu määräajan päättymiseen mennessä. Ennakoimattomat, väistämättömät tapahtumat tuotannon aikana ja muut esteet, joista emme ole vastuussa, esim. ylivoimainen este, häiriöt omassa toiminnassamme tai tavarantoimittajiemme toiminnassa, tuonti- ja vientirajoitukset jne. oikeuttavat meidät pidentämään toimitusaikaa esteen keston verran. Jos toimituksen hyväksyminen tapahtuu, ratkaisevaa on hyväksymispäivämäärä - paitsi perustellussa kieltäytymistapauksessa - tai vaihtoehtoisesti ilmoitus hyväksymisvalmiudesta. Jos asiakas laiminlyö hyväksymisen tai rikkoo tuottamuksellisesti muita yhteistyövelvoitteita, meillä on oikeus vaatia korvausta meille tältä osin aiheutuneesta vahingosta, mukaan lukien mahdolliset lisäkustannukset.
 3. Viivästykset eivät johdu kustannuksistamme, jos asiakas ei täytä yhteistyövelvoitteitaan tai ei täytä niitä ajoissa.

V. Hinnat ja maksu

 1. Myymälässämme on käytettävissä seuraavat maksutavat:
   1. Voit maksaa laskun summan myymälässä määritellyillä maksutavoilla. Tiliäsi veloitetaan vasta, kun tavarat on lähetetty.
 2.  Asiakas on oikeutettu kuittausoikeuteen vain, jos hänen vastasaatavansa on laillisesti vahvistettu, kiistaton tai me olemme tunnustaneet ne.
VI Omistuksenpidätys
  1. Varmistamme toimitetun tavaran omistusoikeuden siihen asti, kunnes kaikki toimitussopimuksesta johtuvat saatavat on maksettu kokonaisuudessaan. Jos asiakas rikkoo sopimusta, erityisesti maksun laiminlyönnin vuoksi, meillä on oikeus ottaa ostettu tavara takaisin.

  Asiakas on velvollinen kohtelemaan ostettua esinettä huolellisesti, kunnes maksu on suoritettu kokonaisuudessaan; erityisesti asiakas on velvollinen omalla kustannuksellaan vakuuttamaan sen asianmukaisesti tulipalon, vesivahingon ja varkauden varalta jälleenhankinta-arvosta.

  1. Asiakas on velvollinen säilyttämään ostamansa esineen asianmukaisesti. Huomautamme nimenomaisesti, että erittäin herkät tavarat, kuten kuitukangas, eivät siedä kosteutta ja kylmää ja että nämä olosuhteet on suljettava pois varastoinnin aikana.

  VII Virheitä koskevat reklamaatiot, palautus

  Kiinteistön virheet

   1. Yrittäjille: Muista lakisääteisistä määräyksistä, erityisesti Saksan kauppalain (HGB) mukaisesta virheilmoitusvelvollisuudesta, riippumatta asiakkaan on ilmoitettava ilmeisistä virheistä välittömästi tavaran vastaanottamisen jälkeen, viimeistään kolmen päivän kuluessa. Reklamaatio on tehtävä tekstimuodossa.
   2. Vastuullamme olevien vikojen osalta olemme aluksi velvollisia ainoastaan suorittamaan lisäsuorituksen. Asiakas pidättää itsellään oikeuden alentaa sopimushintaa tai purkaa sopimuksen, jos jälkisuorituksen suorittaminen epäonnistuu. Korvatut osat siirtyvät omaisuuteemme.
   3. Asiakkaan on annettava meille kohtuullinen lisäaika kaikkien tarpeellisiksi katsomiensa jälkiparannusten ja korvaavien toimitusten suorittamiseksi; muussa tapauksessa olemme vapautettuja vastuusta niistä aiheutuvista seurauksista.
   4. Me vastaamme korjauksesta tai korvaavasta toimituksesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista, jos reklamaatio osoittautuu perustelluksi ja olemme siitä vastuussa. Jos kyseessä on vain vähäinen vika, asiakkaalla on oikeus ainoastaan sopimushinnan alennukseen.
    1. Vastuuta ei oteta erityisesti seuraavissa tapauksissa: Epäsopiva tai epäasianmukainen käyttö, epäasianmukainen varastointi (kuitukangas on varastoitava muun muassa ilman kosteutta ja kylmyyttä), luonnollinen kuluminen, virheellinen tai huolimaton käsittely, epäasianmukainen huolto, sopimattomat käyttöaineet, kemialliset, sähkökemialliset, sähköiset tai fysikaaliset vaikutukset.
    2. Jos asiakas tai kolmas osapuoli suorittaa epäasianmukaisia korjauksia, tästä aiheutuvista seurauksista ei ole vastuuta. Sama pätee myös toimituskohteeseen ilman ennakkosuostumustamme tehtyihin muutoksiin.
    3. Kuluttajille: Jos tavaran toimituksessa on ilmeisiä kuljetusvaurioita, reklamoi tällaisista vioista mahdollisimman pian tavaran toimittajalle ja ota välittömästi yhteyttä meihin. Reklamaation tekemättä jättämisellä tai yhteydenoton laiminlyönnillä ei ole mitään seurauksia lakisääteisiin vaatimuksiisi ja niiden täytäntöönpanoon, erityisesti takuuoikeuksiisi. Autat kuitenkin meitä siinä, että voimme esittää omat vaatimuksemme rahdinkuljettajaa tai kuljetusvakuutusyhtiötä vastaan.

  oikeudelliset virheet

    1. Jos toimituskohteen käyttö johtaa teollis- tai tekijänoikeuksien loukkaamiseen Saksassa, hankimme kustannuksellamme asiakkaalle oikeuden jatkaa toimituskohteen käyttöä tai muutamme toimituskohdetta asiakkaan kannalta kohtuullisella tavalla siten, että omistusoikeuden loukkausta ei enää ole.
    2. Olemme lisäksi velvollisia korvaamaan tilaajalle omistusoikeuksien asianomaisten omistajien riidattomat ja laillisesti vahvistetut vaatimukset.

  Vaikutusaika

  Kaikki asiakkaan takuuvaateet - oikeudellisista perusteista riippumatta - vanhenevat 12 kuukauden kuluttua.

  VIII. Takuu ja takuut

  Lakisääteinen virhevastuu on voimassa. Tiedot mahdollisista lisätakuista ja niiden tarkat ehdot löytyvät tuotteen mukana ja verkkokaupan erityistietosivuilta.

  Asiakaspalvelu: Tavoitat asiakaspalvelumme kyselyitä, reklamaatioita ja vaatimuksia varten arkisin klo 8.00-14.00 soittamalla numeroon +49 4191 990-8998 tai sähköpostitse osoitteeseen info@millisbaby.com. Asiakaspalvelumme on tavoitettavissa kyselyihin, reklamaatioihin ja korvausvaatimuksiin arkisin klo 8.00-14.00 puhelimitse numerosta +49 4191 990-8998 sekä sähköpostitse osoitteesta info@millisbaby.com.

  IX. Toimittajan vastuu, vastuun poissulkeminen

     1. Jos asiakas ei voi käyttää toimituksen kohdetta sopimuksen mukaisesti johtuen siitä, että olemme antaneet ennen sopimuksen tekemistä tai sen jälkeen tuottamamme virheelliset ja/tai virheelliset ehdotukset ja/tai neuvot tai että asiakas on rikkonut tuottamuksellisesti muita sopimukseen perustuvia sivuvelvoitteita, sovelletaan seuraavia määräyksiä, jotka sulkevat pois asiakkaan muut vaatimukset
     2. .
     3. Vahingoista, jotka eivät ole aiheutuneet itse toimituskohteelle, olemme vastuussa vain - oikeudellisista syistä riippumatta

  a) tahallisessa tapauksessa,

  b) omistajan/johtoelinten tai johtavien työntekijöiden törkeästä huolimattomuudesta,

  c) jos kyseessä on henkeä, raajoja tai terveyttä koskeva tuottamuksellinen vahinko,

  d) jos kyseessä on vika, jonka olemme vilpillisesti salanneet,

  e) takuulupauksen puitteissa,

  f) toimituskohteessa olevien vikojen osalta, siltä osin kuin tuotevastuulain mukainen vastuu on olemassa yksityisessä käytössä olevien tavaroiden henkilö- tai omaisuusvahingoista.

  X. Riitojen ratkaiseminen

  Me emme ole halukkaita tai velvollisia osallistumaan riidanratkaisumenettelyyn kuluttajasovittelulautakunnassa.

  XI. Varallisuusoikeudet

     1. Meillä on oikeus teollisoikeuksiin luomiimme malleihin, piirustuksiin, ohjelmistoihin ja laitteisiin, vaikka asiakas olisi vastannut niistä aiheutuvista kustannuksista.
     2. Minulla on oikeus teollisoikeuksiin.
     3. Siltä osin kuin se on sallittua ja ellei toisin ole sovittu, emme ota vastuuta siitä, että toimittamamme tuotteet eivät loukkaa kolmansien osapuolten teollisoikeuksia. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan meille välittömästi, jos hän saa tietää tällaisista loukkauksista tai jos hänelle ilmoitetaan tällaisista loukkauksista.

  XII Muuta

    1. Saksan liittotasavallan lakia sovelletaan yksinomaan. YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevien sopimusten yleissopimusta ei sovelleta.
    2. Meillä on oikeus käsitellä asiakkailtamme liikesuhteen tuloksena saamiamme tietoja liittovaltion tietosuojalain säännösten mukaisesti.
    3. Jos tilausvahvistuksessa ei toisin mainita, kotipaikkamme on suorituspaikka. Oikeuspaikkana toimii sääntömääräisen kotipaikkamme toimivaltainen tuomioistuin.
    1. Mikäli jokin edellä mainituista määräyksistä on tai tulee pätemättömäksi tai sisältää porsaanreiän, se ei vaikuta muiden määräysten pätevyyteen. Kaikki pätemättömiksi käyvät määräykset korvataan määräyksillä, jotka ovat lähimpänä tavoiteltua tosiasiallista, taloudellista ja oikeudellista menestystä.
    2. Kaikki toimituksemme, myös tulevat toimitukset, tehdään yksinomaan näiden "Yleisten sopimusehtojen" perusteella. Tästä poikkeavien ehtojen tai asiakkaan ostoehtojen toimittaminen hylätään täten nimenomaisesti. Me emme tunnusta niitä, vaikka emme nimenomaisesti vastusta niitä uudelleen vastaanottamisen jälkeen. Jos asiakkaan sopimusehdoissa on vastaava lauseke, katsotaan kauppa tehdyksi meidän sopimusehtojemme mukaisesti viimeistään silloin, kun asiakas on vastaanottanut tavaramme. Näiden ehtojen perusteella tehtyä sopimusta sovelletaan myös kaikkiin muihin asiakkaan kanssa tehtyihin sopimuksiin, vaikka niistä ei yksittäistapauksissa olisi erikseen sovittu. Poikkeaminen sopimusehdoistamme edellyttää erillistä kirjallista poikkeamissopimusta asiakkaan kanssa.

  Tämän liiketoimen yhteydessä tehtyjen sopimuksen suullisten muutosten voimassaolo ei ole voimassa. Tämä koskee myös sovittuun muotovaatimukseen tehtäviä muutoksia. Työntekijöillämme ei ole valtuuksia sopia suullisesti poikkeamista sopimusehdoistamme, joista nimenomaisesti huomautamme.

  XIII Corona-lauseke

  Toimituksen viivästyminen, joka johtuu siitä, että tavaran valmistusta ei voida toteuttaa tai sitä ei voida toteuttaa ajoissa Corona-pandemiaan liittyvien viranomaistoimenpiteiden vuoksi, ei aiheuta asiakkaalle viivästyksestä johtuvia vaatimuksia.

   

  Perusteena on, että asiakas ei voi vaatia korvausta viivästyksestä.

  Elokuussa 2022

  Skincura GmbH
  Wilhelm-Röntgen-Straße 14
  D-24568 Kaltenkirchen