Herroepingsrecht

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn.
Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.


De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst hebt genomen of heeft genomen, als u een of meer goederen hebt besteld als onderdeel van een uniforme bestelling en deze uniform worden of zullen worden geleverd, of waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst hebt genomen of heeft genomen, als u meerdere goederen hebt besteld als onderdeel van een uniforme bestelling en deze uniform worden of zullen worden geleverd. Als u meerdere goederen hebt besteld als onderdeel van een enkele bestelling en deze afzonderlijk worden geleverd, of waarbij u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst heeft genomen, of als u goederen hebt besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd, of waarbij u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de eerste goederen in ontvangst heeft genomen, of als u een overeenkomst hebt gesloten voor de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, waarbij u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de eerste goederen in ontvangst heeft genomen.


Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Skincura GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 14, 24568 Kaltenkirchen, Duitsland, telefoonnummer: +49 (0) 4191 990 8998, e-mailadres: info@millisbaby.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling.We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de herroeping van dit contract. De termijn is in acht genomen als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Annuleringsformulier

Als je het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.


Naar

Skincura GmbH
Wilhelm-Röntgen-Straße 14,
24568 Kaltenkirchen,
Duitsland,
E-Mailadres: info@millisbaby.com

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de verlening van de volgende dienst (*)Besteld op (*)/ontvangen op (*)Naam van de consument(en)Adres van de consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

Datum

___________________
Doorhalen wat niet van toepassing is.