Polityka prywatności

1. ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Następujące informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności wymienionej poniżej tego tekstu.

Zbieranie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzaniem danych na tej stronie zajmuje się operator strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w sekcji "Informacje o administratorze" w niniejszej polityce prywatności.

W jaki sposób zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za zgodą użytkownika przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie, gdy tylko użytkownik wejdzie na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są gromadzone w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie. Użytkownik ma również prawo zażądać poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, może ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w określonych okolicznościach. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie w sprawie tego i innych pytań dotyczących ochrony danych.

Narzędzia do analizy i narzędzia od dostawców zewnętrznych

Zachowanie użytkownika podczas przeglądania tej witryny może być oceniane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

2. hosting

Hostujemy zawartość naszej strony internetowej u następującego dostawcy:

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest hostowana zewnętrznie. Dane osobowe gromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach hostera (hosterów). Może to obejmować adresy IP, prośby o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane umowy, dane kontaktowe, nazwy, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Zewnętrzny hosting jest prowadzony w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego dostarczania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Nasze hosty będą przetwarzać Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań i postępować zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Korzystamy z następujących hostów:

Web Labels Webdesign GmbH
Bahnhofstraße 7,
22941 Bargteheide

Realizacja zamówienia

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (RODO) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych użytkowników. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może podlegać lukom w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o administratorze

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Skincura GmbH
Wilhelm-Röntgen-Straße 14
24568 Kaltenkirchen

Phone: +49 (0) 4191 / 990 8998
Email: info@millisbaby.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.)

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli użytkownik złoży uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofnie zgodę na przetwarzanie danych, jego dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania jego danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, o ile szczególne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji na swoim urządzeniu końcowym (np. za pośrednictwem odcisków palców urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 25 ust. 1 RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli dane użytkownika są wymagane do realizacji umowy lub przeprowadzenia działań przedumownych, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy dane użytkownika, jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może również odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje na temat odpowiednich podstaw prawnych w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

Skincura GmbH
Inspektor ochrony danych: Kristina Vock
Wilhelm-Röntgen-Straße 14
24568 Kaltenkirchen

Kontakt telefoniczny: +49 4191 990 8998
E-mail: info@millisbaby.com

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle przepisów o ochronie danych. Jeśli narzędzia te są aktywne, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia kroków prawnych przez użytkownika jako osobę, której dane dotyczą. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby specjalne) mogą przetwarzać, analizować i trwale przechowywać dane użytkownika na serwerach w USA w celach inwigilacyjnych. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

Jeśli PRZETWARZANIE DANYCH JEST OPARTE NA ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F GDPR, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z JEGO SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI UŻYTKOWNIKA, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY USTALENIU, DOCHODZENIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO). 21 ABS. 1 RODO).

jeżeli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU WYRAŻENIA SPRZECIWU DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNY Z ART. 21(2) RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to zrobione tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Informacja, sprostowanie i usunięcie

Użytkownik ma prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych w dowolnym momencie w ramach obowiązujących przepisów prawa. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie w sprawie tego i innych pytań dotyczących danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania przeglądu użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest prowadzone niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli złożyłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 (1) RODO, należy zachować równowagę między Twoimi interesami a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny, ta witryna korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie

Jeśli istnieje obowiązek przekazania nam danych dotyczących płatności (np. numeru konta do autoryzacji polecenia zapłaty) po zawarciu umowy odpłatnej, dane te są wymagane do przetwarzania płatności.

Transakcje płatnicze za pośrednictwem zwykłych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Dzięki szyfrowanej komunikacji dane dotyczące płatności, które nam przekazujesz, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku prawnego w celu wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy tej witryny wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak wiadomości spamowe.

4. gromadzenie danych na tej stronie

Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pakiety danych, które nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Są one przechowywane na urządzeniu użytkownika tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (trwałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą pochodzić od nas (własne pliki cookie) lub od firm zewnętrznych (tzw. pliki cookie stron trzecich). Pliki cookie stron trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm zewnętrznych w witrynach internetowych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje witryny nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników lub do celów reklamowych.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia określonych funkcji, o które prosiłeś (np. dla funkcji koszyka zakupów) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności stron internetowych) (niezbędne pliki cookie) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że określono inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Jakie pliki cookie i usługi są używane na tej stronie można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

Zgoda z Borlabs Cookie

Nasza strona internetowa korzysta z technologii zgody Borlabs Cookie w celu uzyskania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie w przeglądarce lub na korzystanie z określonych technologii oraz w celu udokumentowania ich zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Niemcy (zwana dalej Borlabs).

Po wejściu na naszą stronę internetową w przeglądarce użytkownika zapisywany jest plik cookie Borlabs, w którym przechowywana jest zgoda udzielona przez użytkownika lub cofnięcie tej zgody. Dane te nie są przekazywane dostawcy plików cookie Borlabs.

Zgromadzone dane będą przechowywane do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie lub sam usunie plik cookie Borlabs lub do momentu, gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Borlabs Cookie można znaleźć na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Technologia zgody na pliki cookie Borlabs służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca witryny automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Adres URL odsyłacza
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Te dane są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym wyświetlaniu i optymalizacji swojej strony internetowej - pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane w tym celu.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podasz, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie będziemy przekazywać tych danych bez zgody użytkownika.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli o nią poprosiłeś; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przechowujemy dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym do momentu zażądania ich usunięcia, cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub ustania celu ich przechowywania (np. po spełnieniu żądania użytkownika). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, będziemy przechowywać i przetwarzać Twoje zapytanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, zapytanie) w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie przekażemy tych danych bez zgody użytkownika.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli o nią poprosiłeś; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane przesłane do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

5. narzędzia analityczne i reklama

Google Tag Manager

Używamy Menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Tag Manager to narzędzie, które pozwala nam zintegrować narzędzia śledzące lub statystyczne oraz inne technologie na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie przechowuje żadnych plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Służy on wyłącznie do zarządzania i wyświetlania narzędzi zintegrowanych za jego pośrednictwem. Menedżer tagów Google rejestruje jednak adres IP użytkownika, który może być również przesyłany do spółki macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych.

Menedżer tagów Google jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i łatwej integracji i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizowanie zachowań odwiedzających witrynę. Operator witryny otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony strony, długość wizyty, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są przypisywane do urządzenia końcowego użytkownika. Nie są one przypisane do identyfikatora użytkownika.

Możemy również używać Google Analytics do rejestrowania między innymi ruchów myszy i przewijania oraz kliknięć. Google Analytics wykorzystuje również różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zebranych zestawów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego do analizy danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub odciski palców urządzeń). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tej usługi opiera się na Twojej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Sygnały Google

Używamy sygnałów Google. Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Google Analytics rejestruje między innymi Twoją lokalizację, historię wyszukiwania i historię YouTube, a także dane demograficzne (dane odwiedzających). Dane te mogą być wykorzystywane do spersonalizowanej reklamy za pomocą Google Signal. Jeśli użytkownik posiada konto Google, dane odwiedzających z Google Signal są powiązane z jego kontem Google i wykorzystywane do spersonalizowanych komunikatów reklamowych. Dane te są również wykorzystywane do tworzenia anonimowych statystyk dotyczących zachowań naszych użytkowników.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie zamówień i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Pomiar e-commerce Google Analytics

Ta witryna korzysta z funkcji "pomiaru e-commerce" Google Analytics. Za pomocą pomiaru e-commerce operator witryny może analizować zachowania zakupowe odwiedzających witrynę w celu ulepszenia swoich internetowych kampanii marketingowych. Rejestrowane są takie informacje, jak złożone zamówienia, średnia wartość zamówienia, koszty wysyłki i czas od obejrzenia do zakupu produktu. Dane te mogą być podsumowane przez Google pod identyfikatorem transakcji, który jest przypisany do danego użytkownika lub jego urządzenia.

Hotjar

Ta strona korzysta z Hotjar. Dostawcą jest Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe (Website: https://www.hotjar.com).

Hotjar to narzędzie do analizy zachowania użytkownika na tej stronie. Hotjar pozwala nam między innymi rejestrować ruchy myszy i przewijania oraz kliknięcia. Hotjar może również określić, jak długo użytkownik pozostaje ze wskaźnikiem myszy w określonym miejscu. Hotjar wykorzystuje te informacje do tworzenia tak zwanych map cieplnych, które można wykorzystać do określenia, które obszary witryny są preferowane przez odwiedzających witrynę.

Możemy również określić, jak długo użytkownik przebywał na stronie i kiedy ją opuścił. Możemy również określić, w którym momencie użytkownik anulował swoje wpisy w formularzu kontaktowym (tak zwane lejki konwersji).

Ponadto Hotjar może być wykorzystywany do uzyskiwania bezpośrednich informacji zwrotnych od odwiedzających witrynę. Funkcja ta służy do ulepszania oferty internetowej operatora witryny.

Hotjar wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub wykorzystanie odcisków palców urządzeń).

W zakresie, w jakim uzyskano zgodę, korzystanie z wyżej wymienionej usługi opiera się wyłącznie na art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli nie uzyskano zgody, usługa ta jest wykorzystywana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Wyłączenie Hotjar

Jeśli chcesz wyłączyć gromadzenie danych przez Hotjar, kliknij poniższy link i postępuj zgodnie z instrukcjami tam zawartymi: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/

Należy pamiętać, że Hotjar musi być dezaktywowany oddzielnie dla każdej przeglądarki lub urządzenia końcowego.

Więcej informacji na temat Hotjar i gromadzonych danych można znaleźć w polityce prywatności Hotjar pod następującym linkiem: https://www.hotjar.com/privacy

Realizacja zamówienia

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (RODO) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że usługa przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Google Ads

Operator strony korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych osób trzecich, gdy użytkownik wprowadzi określone wyszukiwane hasła do Google (kierowanie na słowa kluczowe). Ponadto ukierunkowane reklamy mogą być wyświetlane na podstawie danych użytkownika dostępnych w Google (np. danych o lokalizacji i zainteresowaniach) (targetowanie grup docelowych). Jako operator strony internetowej możemy oceniać te dane ilościowo, analizując na przykład, które wyszukiwane hasła doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z tej usługi opiera się na Twojej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks oraz https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Ads Remarketing

Ta strona korzysta z funkcji remarketingu Google Ads. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Dzięki Google Ads Remarketing możemy przypisywać osoby, które wchodzą w interakcję z naszą ofertą online, do określonych grup docelowych w celu późniejszego wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach w sieci reklamowej Google (remarketing lub retargeting).

Ponadto, reklamowe grupy docelowe utworzone za pomocą Google Ads Remarketing mogą być powiązane z funkcjami Google dla różnych urządzeń. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do użytkownika w zależności od jego wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli masz konto Google, możesz sprzeciwić się spersonalizowanym reklamom, klikając następujący link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Korzystanie z tej usługi opiera się na Twojej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z polityką prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Śledzenie konwersji Google

Ta witryna korzysta z usługi Google Conversion Tracking. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Śledzenie konwersji Google umożliwia Google i nam rozpoznanie, czy użytkownik wykonał określone działania. Na przykład, możemy analizować, które przyciski na naszej stronie internetowej były klikane jak często i które produkty były oglądane lub kupowane szczególnie często. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji. Dowiadujemy się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli nasze reklamy i jakie działania podjęli. Nie otrzymujemy żadnych informacji, dzięki którym moglibyśmy osobiście zidentyfikować użytkownika. Sam Google wykorzystuje pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania do celów identyfikacji.

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Meta Pixel (dawniej Facebook Pixel)

Ta witryna wykorzystuje piksel działań odwiedzających z Facebooka/Meta do pomiaru konwersji. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Umożliwia to śledzenie zachowania odwiedzających witrynę po przekierowaniu ich na stronę internetową dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Umożliwia to ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zgromadzone dane są anonimowe dla nas jako operatora tej strony internetowej; nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, aby umożliwić połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych zgodnie z Polityką wykorzystania danych Facebooka (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Umożliwia to Facebookowi umieszczanie reklam na stronach Facebooka i poza nim. Na takie wykorzystanie danych nie mamy wpływu jako operator strony internetowej.

Korzystanie z tej usługi opiera się na Twojej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Używamy zaawansowanej funkcji dopasowania w ramach meta piksela.

Zaawansowane dopasowanie umożliwia nam przesyłanie różnych rodzajów danych (np. miejsca zamieszkania, stanu, kodu pocztowego, zaszyfrowanych adresów e-mail, imion i nazwisk, płci, daty urodzenia lub numeru telefonu) naszych klientów i zainteresowanych stron, które zbieramy za pośrednictwem naszej strony internetowej do Meta (Facebook). Aktywacja ta umożliwia nam jeszcze dokładniejsze dostosowanie naszych kampanii reklamowych na Facebooku do osób zainteresowanych naszymi ofertami. Ponadto ulepszone dopasowanie poprawia atrybucję konwersji na stronie internetowej i rozszerza Custom Audiences.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania do Facebooka. Przetwarzanie danych przez Facebook po ich przekazaniu nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki spoczywające na nas wspólnie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Treść umowy można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej zgodnie z prawem o ochronie danych. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka. Użytkownik może dochodzić praw osoby, której dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook bezpośrednio z Facebookiem. Jeśli dochodzisz swoich praw podmiotu danych z nami, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Dalsze informacje na temat ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również wyłączyć funkcję remarketingu "Custom Audiences" w ustawieniach reklam pod https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, musisz być zalogowany do Facebooka.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamy oparte na użytkowaniu z Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Facebook Conversion API

Zintegrowaliśmy Facebook Conversion API na tej stronie. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Facebook Conversion API umożliwia nam rejestrowanie interakcji odwiedzającego z naszą witryną i przekazywanie ich do Facebooka w celu poprawy skuteczności reklam na Facebooku.

W tym celu rejestrowany jest w szczególności czas dostępu, odwiedzana strona internetowa, adres IP i agent użytkownika, a także wszelkie inne określone dane (np. zakupione produkty, wartość koszyka zakupów i waluta). Pełny przegląd danych, które mogą być gromadzone, można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters.

Korzystanie z tej usługi opiera się na Twojej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania do Facebooka. Przetwarzanie danych przez Facebook po ich przekazaniu nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki spoczywające na nas wspólnie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Treść umowy można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej zgodnie z prawem o ochronie danych. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka. Użytkownik może dochodzić praw osoby, której dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook bezpośrednio z Facebookiem. Jeśli dochodzisz swoich praw podmiotu danych z nami, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Dalsze informacje na temat ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (RODO) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że usługa przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą witrynę wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Niestandardowi odbiorcy Facebooka

Korzystamy z usługi Facebook Custom Audiences. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Kiedy odwiedzasz lub korzystasz z naszych stron internetowych i aplikacji, korzystasz z naszych bezpłatnych lub płatnych ofert, przesyłasz nam dane lub wchodzisz w interakcję z treściami naszej firmy na Facebooku, gromadzimy Twoje dane osobowe. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z usługi Facebook Custom Audiences, prześlemy te dane do Facebooka, które Facebook może wykorzystać do wyświetlania użytkownikowi odpowiednich reklam. Dane użytkownika mogą być również wykorzystywane do definiowania grup docelowych (lookalike audiences).

Facebook przetwarza te dane jako nasz podmiot przetwarzający. Szczegóły można znaleźć w umowie z użytkownikiem Facebooka: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Korzystanie z tej usługi opiera się na Twojej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Pinterest

Zintegrowaliśmy tag Pinterest na tej stronie. Dostawcą jest Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia.

Tag Pinterest służy do rejestrowania określonych działań, które użytkownik wykonuje na naszej stronie internetowej. Dane te mogą być następnie wykorzystywane do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach na naszej stronie internetowej lub na innej stronie sieci reklamowej Pinterest.

W tym celu tag Pinterest gromadzi między innymi identyfikator tagu, lokalizację użytkownika i adres URL odsyłacza. Ponadto mogą być rejestrowane dane specyficzne dla akcji, takie jak wartość zamówienia, ilość zamówienia, numer zamówienia, kategoria zakupionych przedmiotów i wyświetlenia wideo.

Pinterest Tag wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznawanie użytkownika między stronami w celu analizy zachowania użytkownika (np. pliki cookie lub odciski palców urządzenia).

W zakresie, w jakim uzyskano zgodę, wyżej wymieniona usługa jest wykorzystywana wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli zgoda nie została uzyskana, usługa ta jest wykorzystywana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; operator strony internetowej ma uzasadniony interes w działaniach marketingowych, które są tak skuteczne, jak to tylko możliwe.

Pinterest jest firmą działającą globalnie, co oznacza, że dane mogą być również przekazywane do USA. Według Pinterest ten transfer danych opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Więcej informacji na temat Pinterest Tag można znaleźć tutaj: https://help.pinterest.com/de/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (RODO) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube z ulepszoną ochroną danych

Na tej stronie osadzane są filmy z serwisu YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Używamy YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę przed obejrzeniem filmu. Rozszerzony tryb ochrony danych niekoniecznie wyklucza jednak przekazywanie danych partnerom YouTube. Na przykład YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick niezależnie od tego, czy użytkownik obejrzy film.

Po uruchomieniu filmu YouTube na tej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Informuje to serwer YouTube, które z naszych stron zostały odwiedzone. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na urządzeniu użytkownika lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. odcisków palców urządzenia) po uruchomieniu filmu. W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających tę witrynę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do rejestrowania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

Dalsze operacje przetwarzania danych mogą być uruchamiane po rozpoczęciu filmu na YouTube, na co nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Czcionki Google (hosting lokalny)

Ta witryna używa tak zwanych czcionek Google Fonts, które są dostarczane przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami Google.

Więcej informacji na temat czcionek Google Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome (hosting lokalny)

Ta strona używa Font Awesome do jednolitego wyświetlania czcionek. Font Awesome jest zainstalowany lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami Fonticons, Inc.

Więcej informacji na temat Font Awesome można znaleźć w polityce prywatności Font Awesome pod adresem: https://fontawesome.com/privacy.

7. eCommerce i dostawcy płatności

Przetwarzanie danych klientów i umów

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe klientów i dane dotyczące umów w celu ustanowienia, zorganizowania treści i zmiany naszych stosunków umownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub do celów rozliczeniowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zgromadzone dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu realizacji zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej i wygaśnięciu wszelkich istniejących ustawowych okresów przechowywania. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Transmisja danych po zawarciu umowy dla sklepów internetowych, sprzedawców detalicznych i wysyłki towarów

Kiedy zamawiasz u nas towary, przekazujemy Twoje dane osobowe firmie transportowej, której powierzono dostawę, oraz dostawcy usług płatniczych, któremu zlecono przetworzenie płatności. Ujawniane są wyłącznie dane wymagane przez danego usługodawcę do wykonania jego zadania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przekażemy jego adres e-mail firmie transportowej, której powierzono dostawę, aby mogła ona informować go pocztą elektroniczną o statusie wysyłki zamówienia; użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę.

Usługi płatnicze

W naszej witrynie integrujemy usługi płatnicze firm zewnętrznych. Gdy użytkownik dokonuje u nas zakupu, jego dane dotyczące płatności (np. imię i nazwisko, kwota płatności, dane konta, numer karty kredytowej) są przetwarzane przez dostawcę usług płatniczych w celu realizacji płatności. Do tych transakcji mają zastosowanie odpowiednie postanowienia umowne i postanowienia dotyczące ochrony danych odpowiednich dostawców. Dostawcy usług płatniczych są wykorzystywani na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie umowy) oraz w interesie sprawnego, wygodnego i bezpiecznego procesu płatności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W zakresie, w jakim wymagana jest zgoda użytkownika na określone działania, art. 6 ust. 1 lit. a RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie na przyszłość.

Na tej stronie internetowej korzystamy z następujących usług płatniczych / dostawców usług płatniczych:

PayPal

Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej "PayPal").

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

8. usługi własne

Obsługa danych wnioskodawcy

Oferujemy możliwość aplikowania do nas (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub formularza zgłoszeniowego online). Poniżej informujemy o zakresie, celu i wykorzystaniu danych osobowych zebranych w ramach procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że Twoje dane będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że Twoje dane będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności.

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeśli prześlesz nam aplikację, będziemy przetwarzać powiązane dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest § 26 BDSG zgodnie z prawem niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne nawiązanie umowy) oraz - jeśli użytkownik wyraził na to zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie w ramach naszej firmy osobom zaangażowanym w przetwarzanie Twojego wniosku.

Jeśli aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, przesłane przez Ciebie dane będą przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie art. 26 BDSG i art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie złożyć Ci oferty pracy, odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania przesłanych przez Ciebie danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego (odrzucenia lub wycofania aplikacji). Następnie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie danych służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), zostaną one usunięte dopiero wtedy, gdy cel dalszego przechowywania nie będzie już miał zastosowania.

Dłuższe przechowywanie może mieć również miejsce, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeśli ustawowe obowiązki przechowywania uniemożliwiają usunięcie.

Włączenie do puli kandydatów

Jeśli nie złożymy Ci oferty pracy, możesz mieć możliwość dołączenia do naszej puli kandydatów. Jeśli zostaniesz przyjęty, wszystkie dokumenty i dane z Twojej aplikacji zostaną przeniesione do puli kandydatów, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą, jeśli pojawią się odpowiednie wakaty.

Włączenie do puli kandydatów opiera się wyłącznie na Twojej wyraźnej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest związane z bieżącym procesem aplikacyjnym. Osoba, której dane dotyczą, może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W takim przypadku dane zostaną nieodwołalnie usunięte z puli kandydatów, pod warunkiem, że nie ma powodów prawnych do ich przechowywania.

Dane z puli kandydatów zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po udzieleniu zgody.