Prawo do anulowania

Konsument to każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane do jej działalności handlowej ani niezależnej działalności zawodowej.

Zasady anulowania

Prawo do anulowania

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów, pod warunkiem, że użytkownik zamówił jeden lub więcej towarów w ramach jednego zamówienia i są one lub będą dostarczane jednolicie, lub w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego towaru. jeśli zamówiłeś kilka towarów w ramach jednego zamówienia i są one dostarczane oddzielnie, lub w przypadku których Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniej częściowej przesyłki lub ostatniej sztuki, jeśli zamówiłeś towary, które są dostarczane w kilku częściowych przesyłkach lub sztukach, lub w przypadku których Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie pierwszego towaru, jeśli zawarłeś umowę o regularną dostawę towarów przez określony czas.


Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Skincura GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 14, D-24568 Kaltenkirchen, Deutschland, Telefonnummer: +49 (0) 4191 990 8998, E-Mail-Adresse: info@millisbaby.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, e-mail). W tym celu można skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.
Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Konsekwencje odstąpienia od umowy
Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Ciebie innego rodzaju dostawy niż najtańszy oferowany przez nas rodzaj standardowej dostawy), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu użyjemy tych samych środków płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za ten zwrot.
Możemy odmówić zwrotu, dopóki nie otrzymamy towarów z powrotem.


Użytkownik musi zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od daty powiadomienia nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towary zostaną wysłane przed upływem terminu czternastu dni.
Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij i odeślij ten formularz.

Do

Skincura GmbH
Wilhelm-Röntgen-Straße 14,
24568 Kaltenkirchen,
Niemcy,
Adres e-mail: info@millisbaby.com

Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następującej usługi (*)
Zamówionych w dniu (*)/otrzymanych w dniu (*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)

Data

___________________
(*) Niepotrzebne skreślić.