Allmänna bestämmelser och villkor

I. Allmänt - Omfattning

 1. Följande villkor ska gälla för alla beställningar som görs via vår butik av konsumenter och företagare
 2. Konsument är varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen varken kan hänföras till hans kommersiella eller till hans oberoende yrkesverksamhet. En entreprenör är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som, när han eller hon ingår en juridisk transaktion, agerar inom ramen för sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet
 3. Följande ska gälla för entreprenörer: Om entreprenören använder motstridiga eller kompletterande allmänna villkor invänder vi härmed mot deras giltighet; de ska endast bli en del av avtalet om vi uttryckligen har samtyckt till dem.
 4. Dessa allmänna villkor ska tillämpas på alla nuvarande och framtida rättsliga förhållanden mellan Skincura GmbH å ena sidan och kunden, som antingen är en konsument eller en företagare, å andra sidan.
 5. De allmänna villkoren för Skincura GmbH ska gälla exklusivt. Motstridiga villkor eller villkor från kunden som avviker från dessa allmänna villkor ska inte erkännas om inte Skincura GmbH uttryckligen har godkänt deras giltighet skriftligen.
 6. Alla avtal som ingås mellan Skincura och kunden ska nedtecknas skriftligen. Muntliga sidoavtal existerar inte.
 7. Rättigheter som vi är berättigade till enligt de lagstadgade bestämmelserna utöver dessa allmänna villkor förblir opåverkade.

II. Avtalsparter, ingående av avtal och korrigeringsalternativ

 • Köpekontraktet ingås med Skincura GmbH.
 • Presentationen av produkterna i onlinebutiken utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande, utan en icke-bindande onlinekatalog.
 • Du kan först lägga våra produkter i varukorgen utan förpliktelser och när som helst korrigera dina uppgifter innan du skickar din bindande beställning genom att använda de korrigeringshjälpmedel som tillhandahålls och förklaras för detta ändamål i beställningsprocessen. Genom att klicka på beställningsknappen gör du en bindande beställning av de varor som finns i kundkorgen.
 • Bekräftelse på mottagandet av din beställning skickas via e-post efter det att beställningen har skickats. Vi accepterar din beställning genom att skicka en förklaring om godkännande i ett separat e-postmeddelande eller genom att leverera varorna inom tre dagar.
 • Köparens inköpsvillkor är inte bindande för oss, även om vi inte uttryckligen motsäger dem.
 • Vi förbehåller oss äganderätten och upphovsrätten till beräkningar, illustrationer, ritningar och andra dokument. De får varken överlåtas eller på annat sätt göras tillgängliga för tredje part.
 • III. Avtalsspråk, lagring av avtalstext

   

  De språk som är tillgängliga för ingående av avtalet är tyska och engelska.
  1. Vi lagrar avtalstexten i våra system, som dock inte är tillgängliga för dig.
  IV. Leverans och leveranstider

   

  Leveranstider är endast bindande om de har avtalats skriftligen. I tveksamma fall ska de leveranstider som anges i orderbekräftelsen gälla.
  1. Leveranstiden ska anses vara uppfylld om, såvida inte parterna har avtalat att varan ska tas emot av kunden, leveransobjektet har lämnat fabriken eller meddelande om avsändningsberedskap har lämnats vid den tidpunkt då leveranstiden löper ut. Oförutsedda, oundvikliga händelser under produktionen och andra hinder som vi inte är ansvariga för, t.ex. force majeure, störningar i vår egen eller i våra leverantörers verksamhet, import- och exportrestriktioner etc., berättigar oss att förlänga leveranstiden med den tid som hindret varar. I den mån accept skall ske, skall acceptdagen vara avgörande - utom i fall av motiverad vägran att acceptera accept - alternativt meddelandet om beredskap för accept. Om kunden är i dröjsmål med accept eller på ett klandervärt sätt bryter mot andra skyldigheter att samarbeta, har vi rätt att kräva ersättning för den skada som vi åsamkats i detta avseende, inklusive eventuella ytterligare kostnader.
  2. Förseningar ska inte vara på vår bekostnad om vår kund inte uppfyller sina skyldigheter att samarbeta eller inte uppfyller dem i tid.
  V. Priser och betalning

   

  I vår butik är följande betalningsmetoder allmänt tillgängliga för dig:
    1. Du kan betala fakturabeloppet genom de betalningsalternativ som anges i butiken. Ditt konto debiteras först när varorna har skickats.
  Kunden har endast rätt till kvittning om hans motkrav har fastställts rättsligt, är obestridda eller har erkänts av oss..

  VI. Förbehåll för äganderätt

  1. Vi behåller äganderätten till den levererade varan tills vi har mottagit full betalning för alla fordringar som härrör från leveransavtalet. Om kunden bryter mot avtalet, i synnerhet vid utebliven betalning, har vi rätt att återta den köpta varan.

  Kunden är skyldig att behandla försäljningsobjektet med omsorg tills full betalning har skett; i synnerhet är han skyldig att på egen bekostnad försäkra det tillräckligt mot brand-, vatten- och stöldskador till dess återanskaffningsvärde.

  1. Köparen är skyldig att förvara den köpta varan på lämpligt sätt. Vi vill uttryckligen påpeka att mycket känsliga varor, såsom icke-vävda tyger, inte tål fukt och kyla och att dessa förhållanden måste uteslutas under lagringen.
  .

  VII. Reklamation av fel, returrätt

  Fel

  Följande gäller för entreprenörer: Oavsett ytterligare lagstadgade bestämmelser, i synnerhet skyldigheten att anmäla fel enligt den tyska handelslagen (HGB), måste kunden anmäla uppenbara fel omedelbart efter godkännandet av varorna, senast inom tre dagar. Reklamationen ska göras i textform.
  1. På grund av fel som vi är ansvariga för är vi initialt endast skyldiga att tillhandahålla kompletterande prestanda. Kunden förbehåller sig rätten att sänka kontraktspriset eller att dra sig ur kontraktet om den kompletterande prestationen misslyckas. Utbytta delar blir vår egendom
  2. För utförande av alla efterföljande förbättringar och ersättningsleveranser som vi anser nödvändiga ska beställaren bevilja en rimlig tidsfrist; i annat fall ska vi befrias från ansvar för de konsekvenser som uppstår till följd av detta.
  3. Vi ska - i den mån reklamationen visar sig vara befogad och vi är ansvariga för den - bära de direkta kostnaderna för rättelsen eller ersättningsleveransen. Om det endast föreligger ett obetydligt fel har köparen endast rätt till en minskning av det avtalade priset.
  4. I synnerhet i följande fall ska inget ansvar övertas: Olämplig eller felaktig användning, felaktig lagring (fiberduk ska bland annat lagras fritt från fukt och kyla), naturligt slitage, felaktig eller försumlig hantering, felaktigt underhåll, olämpliga driftsmaterial, kemisk, elektrokemisk, elektrisk eller fysisk påverkan.
  5. Om kunden eller en tredje part utför felaktiga reparationer är vi inte ansvariga för de konsekvenser som uppstår. Detsamma gäller för ändringar som görs på leveransobjektet utan vårt föregående medgivande.
  6. Följande gäller för konsumenter: Om varor levereras med uppenbara transportskador, vänligen klaga på sådana defekter till leveransagenten så snart som möjligt och kontakta oss omedelbart. Underlåtenhet att göra ett klagomål eller kontakta oss har inga konsekvenser för dina rättsliga anspråk och deras verkställighet, i synnerhet dina garantirättigheter. De hjälper oss dock att kunna hävda våra egna anspråk mot transportören eller transportförsäkringen.
  Lagstadgade fel

   

  Om användningen av leveransobjektet leder till intrång i industriell äganderätt eller upphovsrätt i Tyskland, ska vi, på vår bekostnad, generellt skaffa rätten för kunden att fortsätta använda leveransobjektet eller ändra leveransobjektet på ett sätt som är rimligt för kunden så att intrånget i äganderätten inte längre föreligger
   .
  1. Vidare ska vi hålla köparen skadeslös från obestridda och lagligen fastställda anspråk från respektive rättighetsinnehavare.
  Begränsning

   

  Alla garantianspråk från beställaren - oavsett rättsliga skäl - är föremål för en preskriptionstid på 12 månader.

  VIII. Garantier och ansvarsförbindelser

  Det lagstadgade ansvaret för defekter ska gälla. Information om eventuella ytterligare garantier som kan gälla och deras exakta villkor finns tillsammans med produkten och på särskilda informationssidor i onlinebutiken.

  Kundtjänst: Du kan nå vår kundtjänst för frågor, klagomål och invändningar på vardagar från 8:00 till 14:00 via telefon på +49 4191 990-8998 och via e-post på info@millisbaby.com. Vår kundtjänst är tillgänglig för frågor, klagomål och reklamationer på vardagar från kl. 8.00 till 14.00 via telefon på +49 4191 990-8998 samt via e-post på info@millisbaby.com.

  IX. Leverantörens ansvar, uteslutande av ansvar

  1. Om leveransobjektet inte kan användas av kunden i enlighet med avtalet på grund av klandervärt utelämnade och/eller felaktiga förslag och/eller konsultationer från oss som ägde rum före eller efter avtalets ingående eller på grund av klandervärd överträdelse av andra avtalsbundna skyldigheter, ska följande bestämmelser gälla för att utesluta ytterligare anspråk från kunden.
  2. Vi är endast ansvariga - oavsett rättslig grund - för skador som inte har uppstått på själva leveransobjektet

  a) vid uppsåt,

  b) vid grov vårdslöshet från ägarens/organens eller ledande befattningshavares sida,

  c) vid vållande till skada på liv, kropp eller hälsa,

  d) vid fel som vi har dolt på ett bedrägligt sätt,

  e) inom ramen för ett garantilöfte,

  f) vid fel i leveransobjektet, i den mån ansvar inträder enligt produktansvarslagen för person- eller sakskada på privat begagnade föremål.

  X. Tvistlösning

  Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenter.

  XI. Äganderätt

  1. Vi ska ha rätt till den industriella äganderätten till de utkast, ritningar, program och enheter som vi har utformat, även om kunden har tagit på sig kostnaderna för dem.
  2. I den mån det är tillåtet och om inget annat har avtalats tar vi inget ansvar för att de produkter som vi levererar inte gör intrång i tredje parts industriella äganderätt. Beställaren är skyldig att omedelbart meddela oss om han får kännedom om sådana intrång eller om ett klagomål riktas mot honom.
  XII. Övrigt

   

  Förbundsrepubliken Tysklands lag ska tillämpas exklusivt. Tillämpningen av FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor ska uteslutas.
  1. Vi har rätt att behandla de uppgifter som erhållits från våra kunder på grundval av affärsrelationen i enlighet med bestämmelserna i den federala dataskyddslagen.
  2. Om inte annat anges i orderbekräftelsen ska vårt affärsställe vara platsen för utförandet. Behörig domstol är den domstol som ansvarar för vårt verksamhetsställe.
  3. Om någon av ovanstående bestämmelser skulle vara eller bli ogiltig eller innehålla ett kryphål, ska de återstående bestämmelserna inte påverkas av detta. Bestämmelser som blir verkningslösa ska ersättas med bestämmelser som kommer närmast den avsedda faktiska, ekonomiska och rättsliga framgången.
  4. Alla våra leveranser, inklusive framtida leveranser, ska ske uteslutande på grundval av dessa "Allmänna villkor". Vi motsätter oss härmed uttryckligen överföring av avvikande villkor eller inköpsvillkor från kunden. Dessa ska inte erkännas av oss även om vi inte uttryckligen invänder mot dem igen efter mottagandet av oss. Om kunden har en liknande klausul i sina villkor, ska transaktionen anses ha slutförts i enlighet med våra avtalsvillkor senast när kunden accepterar våra varor. Ett avslut baserat på dessa villkor gör dem också giltiga för alla ytterligare avslut med kunden, även om de inte särskilt överenskommits i det enskilda fallet. Avvikelser från våra villkor kräver ett separat skriftligt avvikelseavtal med kunden.
  Alla muntliga ändringar av avtalet som görs för denna verksamhet ska vara ogiltiga. Detta gäller även ändringar av det överenskomna formella kravet. Våra medarbetare är inte behöriga att muntligen avtala om avvikelser från våra affärsvillkor, till vilka vi särskilt hänvisar.

  XIII. Coronaklausul

  Förseningar i leverans på grund av att produktion av varorna inte kan ske eller inte kan ske i tid på grund av myndighetsåtgärder i samband med Coronapandemin ska inte ge upphov till några krav från Köparen på grund av försening.

  Från och med augusti 2022

  Skincura GmbH
  Wilhelm-Röntgen-Straße 14
  D-24568 Kaltenkirchen