Ångerrätt

En konsument är en fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som till övervägande del varken är kommersiella eller egenföretagare.

Regler för avbokning

Rätt till frånträde

Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig angiven tredje part, som inte är transportören, har tagit varorna i besittning, eller har tagit varorna i besittning, om du har beställt en eller flera varor som en del av en enhetlig beställning och dessa levereras eller kommer att levereras enhetligt, eller den dag då du eller en av dig angiven tredje part, som inte är transportören, har tagit de sista varorna i besittning. eller vid vilken du eller en tredje part som inte är transportören och som anges av dig har tagit emot den sista sändningen eller den sista artikeln om du har beställt varor som levereras i flera sändningar eller artiklar eller vid vilken du eller en tredje part som inte är transportören och som anges av dig har tagit emot de första varorna om du har ingått ett avtal om regelbunden leverans av varor under en bestämd tidsperiod.


För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Skincura GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 14, D-24568 Kaltenkirchen, Tyskland, telefonnummer: +49 (0) 4191 990 8998, e-postadress: info@millisbaby.com) genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev skickat per post, e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. För detta ändamål kan du använda den bifogade ångerblanketten, som dock inte är obligatorisk.
För att ångerfristen ska iakttas är det tillräckligt att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.


Konsekvenser av ångerrätt
Om du ångrar detta avtal måste vi återbetala alla betalningar vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för extra kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din ånger av detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter på grund av denna återbetalning.
Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna.


Du måste returnera eller överlämna varorna till oss utan dröjsmål och under inga omständigheter senare än fjorton dagar från den dag då du meddelar oss om hävningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av perioden på fjorton dagar.
Du bär de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du behöver endast betala för eventuell värdeminskning av varorna om denna värdeminskning beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att testa varornas skick, egenskaper och funktion.

Avbeställningsformulär

Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i och returnera detta formulär

Till

Skincura GmbH
Wilhelm-Röntgen-Straße 14,
24568 Kaltenkirchen,
Tyskland,
E-postadress: info@millisbaby.com

Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)
Beställd den (*)/ mottagen den (*)
Konsumentens/konsumenternas namn
Konsumentens/konsumenternas adress

Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om meddelandet är på papper)


Datum

___________________
(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

(*)