Integritetspolicy

1. Dataskydd i korthet

Allmän information

Följande meddelanden ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker den här webbplatsen. Personuppgifter är alla uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. För detaljerad information om ämnet dataskydd, se vår dataskyddsdeklaration som anges nedan i denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på den här webbplatsen?

Databehandlingen på den här webbplatsen utförs av webbplatsens operatör. Du hittar webbplatsoperatörens kontaktuppgifter i avsnittet "Information om det ansvariga organet" i denna dataskyddsdeklaration.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in genom att du tillhandahåller dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Övriga uppgifter samlas in automatiskt eller efter ditt samtycke när du besöker webbplatsen av våra IT-system. Detta är huvudsakligen tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Insamlingen av dessa uppgifter sker automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan när som helst kontakta oss om detta och andra frågor som rör dataskydd.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende analyseras statistiskt. Detta görs huvudsakligen med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande dataskyddsdeklaration.

2. Värdtjänster

Vi hostar innehållet på vår webbplats hos följande leverantör:

Extern hosting

Den här webbplatsen har ett externt webbhotell. De personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på värdtjänstleverantörens servrar. Detta kan omfatta IP-adresser, kontaktförfrågningar, metadata och kommunikationsdata, avtalsdata, kontaktdata, namn, åtkomst till webbplatsen och andra data som genereras via en webbplats.

Den externa hostingen utförs i syfte att uppfylla avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (artikel 6.1 b DSGVO) och för att en professionell leverantör säkert, snabbt och effektivt ska kunna tillhandahålla vårt onlineerbjudande (artikel 6.1 f DSGVO). Om ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a DSGVO och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens terminalenhet (t.ex. enhets fingeravtryck) enligt definitionen i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Våra värdtjänster kommer endast att behandla dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla sina serviceåtaganden och följa våra instruktioner avseende dessa uppgifter.

Vi använder följande webbhotell

Web Labels Webdesign GmbH
Bahnhofstraße 7,
22941 Bargteheide

Bearbetning av order

Vi har ingått ett avtal om uppdragsbehandling (AVV) för användning av den ovan nämnda tjänsten. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, vilket säkerställer att det endast behandlar personuppgifterna för våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

3. Allmän information och obligatorisk information

Privatliv

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder den här webbplatsen samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. I denna integritetspolicy förklaras vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifter mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Not om det ansvariga organet

Den personuppgiftsansvarige för behandlingen av uppgifter på denna webbplats är:

Skincura GmbH
Wilhelm-Röntgen-Straße 14
24568 Kaltenkirchen

Telefon: +49 (0) 4191 / 990 8998
E-post: info@millisbaby.com

Verksamhetsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser eller liknande).

Lagringsperiod

Om inte en mer specifik lagringsperiod har angetts i denna integritetspolicy, kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med behandlingen av uppgifterna inte längre gäller. Om du gör en berättigad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas om vi inte har andra lagligt tillåtna skäl att lagra dina personuppgifter (t.ex. lagringsperioder enligt skatte- eller handelslagstiftning); i det senare fallet kommer radering att ske efter att dessa skäl har upphört att gälla.

Generell information om den rättsliga grunden för databehandling på denna webbplats

Om du har samtyckt till databehandling behandlar vi dina personuppgifter på grundval av artikel 6.1 lit. a DSGVO eller artikel 9.2 lit. a DSGVO, om särskilda kategorier av uppgifter behandlas i enlighet med artikel 9.1 DSGVO. I händelse av uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredje land utförs databehandling också på grundval av art. 49 (1) a DSGVO. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller åtkomst till information i din terminalenhet (t.ex. via enhetens fingeravtryck), utförs databehandlingen dessutom på grundval av § 25 (1) TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter krävs för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalets ingående, behandlar vi dina uppgifter på grundval av artikel 6.1 b DSGVO. Om dina uppgifter dessutom krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse behandlar vi dem på grundval av artikel 6.1 c i DSGVO. Dessutom kan databehandlingen utföras på grundval av vårt legitima intresse enligt art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Information om den relevanta rättsliga grunden i varje enskilt fall ges i följande stycken i denna dataskyddsdeklaration.

Dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud

Skincura GmbH
Dataskyddsombud: Kristina Vock
Wilhelm-Röntgen-Straße 14
24568 Kaltenkirchen

Telefon: +49 4191 990 8998
E-post: info@millisbaby.com

Information om dataöverföring till USA och andra tredjeländer

Vi använder bland annat verktyg från företag baserade i USA eller andra tredje länder som inte är säkra enligt dataskyddslagstiftningen. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till dessa tredjeländer och behandlas där. Vi vill påpeka att det i dessa länder inte kan garanteras någon nivå av dataskydd som är jämförbar med den i EU. Amerikanska företag är t.ex. skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som registrerad kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) behandlar, utvärderar och permanent lagrar dina uppgifter som finns på amerikanska servrar för övervakningsändamål. Vi har inget inflytande över dessa behandlingsaktiviteter.

Återkalla ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett. Lagligheten i den databehandling som utförts fram till återkallandet påverkas inte av återkallandet.

Rätt att invända mot datainsamling i särskilda fall och mot direktmarknadsföring (artikel 21 i DSGVO)

NÄR DATABEHANDLINGEN BASERAS PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F DSGVO HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SPECIFIKA SITUATION; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING SOM GRUNDAR SIG PÅ DESSA BESTÄMMELSER. RESPEKTIVE RÄTTSLIG GRUND SOM BEHANDLINGEN BASERAS PÅ FINNS I DENNA DATASKYDDSDEKLARATION. OM DU INVÄNDER KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER OM VI INTE KAN VISA TVINGANDE LEGITIMA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM ÅSIDOSÄTTER DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN SKER I SYFTE ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21 ABS. 1 DSGVO).

Om dina personuppgifter behandlas i syfte att rikta reklam har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i syfte att rikta sådan reklam; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING I DEN MÅN DEN ÄR KOPPLAD TILL SÅDAN DIREKTREKLAM. Om du motsätter dig detta kommer dina personuppgifter därefter inte längre att användas för direktreklam (invändning i enlighet med artikel 21.2 i databehandlingsförordningen).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av en överträdelse av GDPR ska registrerade ha rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin stadigvarande vistelseort, sin arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen ägde rum. Rätten att överklaga ska inte påverka tillämpningen av något annat administrativt eller rättsligt rättsmedel.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överförda till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt genomförbart.

Information, rättelse och radering

Du har, inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser, rätt att när som helst få gratis information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och, om tillämpligt, rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter. För detta ändamål, liksom för ytterligare frågor om personuppgifter, kan du när som helst kontakta oss.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan när som helst kontakta oss för att göra detta. Rätten till begränsning av behandling föreligger i följande fall:

  • Om du bestrider riktigheten i dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Så länge kontrollen pågår har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter skedde/sker olagligt kan du begära begränsning av databehandlingen istället för radering.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i stället för radering.
  • Om du har lämnat in en invändning enligt artikel 21.1 i GDPR måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge det ännu inte har fastställts vems intressen som väger tyngst har du rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får sådana uppgifter - förutom att lagras - endast behandlas med ditt samtycke eller för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk eller för skydd av en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör ett viktigt allmänt intresse för Europeiska unionen eller en medlemsstat.

SSL- eller TLS-kryptering

Den här webbplatsen använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du känner igen en krypterad anslutning på att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och på låssymbolen i webbläsarraden.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Krypterade betalningstransaktioner på denna webbplats

Om det finns en skyldighet att överföra dina betalningsuppgifter till oss (t.ex. kontonummer vid autogiromedgivande) efter att ett avtal med kostnader har ingåtts, krävs dessa uppgifter för betalningshantering.

Betalningstransaktionerna via de vanliga betalningsmedlen (Visa/MasterCard, autogiro) genomförs uteslutande via en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. Du känner igen en krypterad anslutning på att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och på låssymbolen i din webbläsarrad.

Med krypterad kommunikation kan dina betalningsuppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Invändning mot e-postmeddelanden med reklam

Vi motsätter oss härmed användningen av kontaktuppgifter som publiceras inom ramen för Impressum för att skicka reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen begärts. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel genom skräppostmeddelanden.

4. Insamling av uppgifter på denna webbplats

Kakor

Våra webbsidor använder så kallade "cookies". Cookies är små datapaket och orsakar ingen skada på din terminalenhet. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies) på din slutenhet. Sessionskakor raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies lagras på din enhet tills du själv raderar dem eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

Cookies kan komma från oss (förstapartscookies) eller från tredjepartsföretag (så kallade tredjepartscookies). Tredjepartscookies möjliggör integrering av vissa tjänster från tredjepartsföretag på webbplatser (t.ex. cookies för bearbetning av betaltjänster).

Kakor har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga, eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan dem (t.ex. kundvagnsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies kan användas för att utvärdera användarbeteende eller för reklamändamål.

Kakor som är nödvändiga för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. kakor för att mäta webbpubliken) (nödvändiga kakor) lagras på grundval av artikel 6.1 lit. f DSGVO, såvida ingen annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra nödvändiga cookies för ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. I den mån samtycke till lagring av cookies och jämförbar igenkänningsteknik har begärts, utförs behandlingen uteslutande på grundval av detta samtycke (artikel 6.1 a DSGVO och § 25.1 TTDSG); samtycket kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Du kan ta reda på vilka cookies och tjänster som används på denna webbplats från denna integritetspolicy.

Samtycke med Borlabs cookie

Vår webbplats använder Borlabs Cookie-teknik för att inhämta ditt samtycke till lagring av vissa cookies i din webbläsare eller till användning av vissa tekniker och för att dokumentera detta i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Leverantören av denna teknik är Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (nedan kallad Borlabs).

När du besöker vår webbplats lagras en Borlabs cookie i din webbläsare, i vilken de samtycken du har gett eller återkallandet av dessa samtycken lagras. Dessa uppgifter vidarebefordras inte till Borlabs cookie-leverantör.

De insamlade uppgifterna lagras tills du ber oss att radera dem eller tills du själv raderar Borlabs cookie eller tills syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller. Obligatoriska lagstadgade lagringsperioder förblir opåverkade. Detaljer om databehandlingen av Borlabs cookie finns på https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Användningen av Borlabs teknik för samtycke till cookies görs för att erhålla de samtycken som krävs enligt lag för användning av cookies. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 para. 1 lit. c DSGVO.

Serverns loggfiler

Sidans leverantör samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • webbläsartyp och webbläsarversion
  • Operativsystem som används
  • Referenrer URL
  • Hostnamn för den åtkomliga datorn
  • Tidpunkt för serverförfrågan
  • IP-adress

Samkörning av dessa uppgifter med andra uppgiftskällor kommer inte att genomföras.

Inhämtningen av dessa uppgifter baseras på artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats - för detta ändamål måste serverloggfilerna samlas in.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från formuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågningen och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter baseras på artikel 6.1 b i DSGVO, i den mån din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av förfrågningar till oss (art. 6.1 f DSGVO) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a DSGVO) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du angav i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi raderar dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller (t.ex. efter att behandlingen av din begäran har slutförts). Obligatoriska rättsliga bestämmelser - i synnerhet lagringstider - förblir opåverkade.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla personuppgifter som härrör från den (namn, förfrågan) att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din förfrågan. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter baseras på artikel 6.1 b DSGVO, i den mån din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av förfrågningar till oss (art. 6.1 f DSGVO) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a DSGVO) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi raderar dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller ändamålet för lagring av uppgifterna inte längre gäller (t.ex. efter att behandlingen av din begäran har slutförts). Obligatoriska rättsliga bestämmelser - i synnerhet lagstadgade lagringsperioder - förblir opåverkade.

5. Analysverktyg och annonsering

Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager är ett verktyg som gör att vi kan bädda in spårnings- eller statistikverktyg och annan teknik på vår webbplats. Google Tag Manager i sig skapar inga användarprofiler, lagrar inga cookies och utför inga oberoende analyser. Den tjänar endast till att hantera och spela ut de verktyg som integreras via den. Google Tag Manager registrerar dock din IP-adress, som också kan överföras till Googles moderbolag i USA.

Användningen av Google Tag Manager baseras på artikel 6.1 lit. f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av en snabb och okomplicerad integration och hantering av olika verktyg på sin webbplats. Om ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a DSGVO och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens terminalenhet (t.ex. enhets fingeravtryck) enligt definitionen i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Google Analytics

Den här webbplatsen använder funktioner i webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera beteendet hos webbplatsens besökare. På så sätt får webbplatsoperatören olika användningsdata, till exempel sidvisningar, besökets varaktighet, använda operativsystem och användarens ursprung. Dessa data tilldelas användarens respektive slutenhet. Det finns ingen tilldelning till ett användar-ID.

Med Google Analytics kan vi dessutom bland annat registrera dina mus- och scrollrörelser och klick. Dessutom använder Google Analytics olika modelleringsmetoder för att komplettera de insamlade datauppsättningarna och använder maskininlärningsteknik i dataanalysen.

Google Analytics använder teknik som gör det möjligt att känna igen användaren i syfte att analysera användarbeteende (t.ex. cookies eller fingeravtryck från enheter). Den information som Google samlar in om användningen av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke enligt Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO och § 25 para. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Överföringen av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Insticksprogram för webbläsare

Du kan förhindra Googles insamling och behandling av dina uppgifter genom att ladda ner och installera det webbläsarplugin som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

För mer information om hur Google Analytics hanterar användardata, se Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Googles signaler

Vi använder Googles signaler. När du besöker vår webbplats samlar Google Analytics bland annat in din plats, sökhistorik och YouTube-historik samt demografiska data (besöksdata). Dessa data kan användas för personlig annonsering med hjälp av Google-signaler. Om du har ett Google-konto kommer besöksdata från Google Signal att länkas till ditt Google-konto och användas för personligt anpassade reklammeddelanden. Uppgifterna används också för att skapa anonymiserad statistik om våra användares beteende.

Bearbetning av order

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Google och uppfyller till fullo de strikta kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna när vi använder Google Analytics

Google Analytics mätning av e-handel

Den här webbplatsen använder funktionen "Mätning av e-handel" i Google Analytics. Med hjälp av e-handelsmätning kan webbplatsoperatören analysera webbplatsbesökarnas köpbeteende för att förbättra sina marknadsföringskampanjer online. Detta innebär att information som placerade beställningar, genomsnittliga ordervärden, fraktkostnader och tiden från visning till köp av en produkt registreras. Dessa uppgifter kan sammanfattas av Google under ett transaktions-ID, som tilldelas respektive användare eller deras enhet.

Hotjar

Den här webbplatsen använder Hotjar. Leverantören är Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (webbplats: https://www.hotjar.com).

Hotjar är ett verktyg som används för att analysera ditt användarbeteende på den här webbplatsen. Med Hotjar kan vi bland annat registrera dina mus- och scrollrörelser och klick. Hotjar kan också avgöra hur länge du har stannat på en viss plats med muspekaren. Från denna information skapar Hotjar så kallade värmekartor, som kan användas för att avgöra vilka webbplatsområden som helst visas av webbplatsbesökaren.

Vi kan dessutom avgöra hur länge du stannade på en sida och när du lämnade den. Vi kan också avgöra vid vilken tidpunkt du övergav dina uppgifter i ett kontaktformulär (så kallade konverteringstrattar)

Hotjar kan dessutom användas för att få direkt feedback från webbplatsens besökare. Denna funktion tjänar till att förbättra webbplatsoperatörens webbutbud.

Hotjar använder teknik som möjliggör igenkänning av användaren i syfte att analysera användarbeteende (t.ex. cookies eller användning av enhetsfingeravtryck).

Om samtycke har erhållits baseras användningen av den ovan nämnda tjänsten uteslutande på artikel 6.1 a DSGVO och § 25 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. Om inget samtycke har erhållits baseras användningen av denna tjänst på artikel 6.1 f i DSGVO; webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sitt webbutbud och sin reklam.

Avaktivera Hotjar

Om du vill inaktivera datainsamlingen från Hotjar klickar du på följande länk och följer instruktionerna: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/

Var god notera att inaktiveringen av Hotjar måste göras separat för varje webbläsare eller terminal.

För mer information om Hotjar och de uppgifter som samlas in, se Hotjars sekretesspolicy på följande länk: https://www.hotjar.com/privacy

Bearbetning av order

Vi har ingått ett avtal om uppdragsbehandling (AVV) för användning av den ovan nämnda tjänsten. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, vilket säkerställer att det endast behandlar personuppgifterna för våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med DSGVO.

Google-annonser

Webbplatsoperatören använder Google Ads. Google Ads är ett onlineannonseringsprogram från Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads gör det möjligt för oss att visa annonser i Googles sökmotor eller på tredje parts webbplatser när användaren anger vissa söktermer på Google (sökordsinriktning). Dessutom kan riktade annonser visas på grundval av de användardata som finns tillgängliga hos Google (t.ex. platsdata och intressen) (målgruppsinriktning). Som webbplatsoperatörer kan vi utvärdera dessa uppgifter kvantitativt genom att till exempel analysera vilka sökord som har lett till att våra annonser har visats och hur många annonser som har lett till motsvarande klick.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke enligt artikel 6.1 lit. a DSGVO och § 25.1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Överföringen av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://policies.google.com/privacy/frameworks och https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Ads Remarketing

Den här webbplatsen använder funktionerna för Google Ads Remarketing. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med Google Ads Remarketing kan vi tilldela personer som interagerar med vårt onlineerbjudande till specifika målgrupper för att därefter visa intressebaserad reklam för dem i Googles annonsnätverk (remarketing eller retargeting).

De annonsmålgrupper som skapas med Google Ads Remarketing kan dessutom kopplas till Googles enhetsöverskridande funktioner. På så sätt kan intressebaserade, personliga reklammeddelanden som har anpassats till dig beroende på din tidigare användning och ditt surfbeteende på en slutenhet (t.ex. mobiltelefon) också visas på en annan av dina slutenheter (t.ex. surfplatta eller dator)

Om du har ett Google-konto kan du invända mot personligt anpassad reklam på följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke enligt Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO och § 25 para. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

För ytterligare information och sekretesspolicy, se Googles sekretesspolicy på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google konverteringsspårning

Den här webbplatsen använder Google Conversion Tracking. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med hjälp av Googles konverteringsspårning kan Google och vi känna igen om användaren har utfört vissa åtgärder. Vi kan till exempel utvärdera vilka knappar på vår webbplats som klickades på hur ofta och vilka produkter som visades eller köptes särskilt ofta. Denna information används för att skapa konverteringsstatistik. Vi får reda på det totala antalet användare som klickade på våra annonser och vilka åtgärder de vidtog. Vi får ingen information som gör att vi kan identifiera användaren personligen. Google själv använder cookies eller jämförbara igenkänningstekniker för identifiering.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke enligt artikel 6.1 lit. a DSGVO och § 25.1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Mer information om Googles konverteringsspårning finns i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Meta Pixel (tidigare Facebook Pixel)

Den här webbplatsen använder besökspixeln från Facebook/Meta för konverteringsmätning. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook överförs dock de insamlade uppgifterna även till USA och andra tredjeländer.

Detta gör det möjligt att spåra sidbesökares beteende efter att de har omdirigerats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. På så sätt kan Facebook-annonsernas effektivitet utvärderas för statistik- och marknadsundersökningsändamål och framtida annonseringsåtgärder optimeras.

De insamlade uppgifterna är anonyma för oss som operatör av denna webbplats, vi kan inte dra några slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna lagras och bearbetas dock av Facebook så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för sina egna reklamändamål, i enlighet med Facebooks policy för dataanvändning (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Detta gör det möjligt för Facebook att visa annonser på Facebook-sidor såväl som utanför Facebook. Denna användning av uppgifterna kan inte påverkas av oss som webbplatsoperatör.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke enligt artikel 6.1 lit. a DSGVO och § 25.1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Vi använder den utökade matchningsfunktionen inom metapixeln.

Med avancerad matchning kan vi skicka olika typer av uppgifter (t.ex. stad, delstat, postnummer, hashade e-postadresser, namn, kön, födelsedatum eller telefonnummer) om våra kunder och potentiella kunder som vi samlar in via vår webbplats till Meta (Facebook). Denna aktivering gör det möjligt för oss att skräddarsy våra reklamkampanjer på Facebook mer exakt till personer som är intresserade av våra erbjudanden. Dessutom förbättrar den utökade matchningen tillskrivningen av webbplatsomvandlingar och utökar anpassade målgrupper.

I den utsträckning personuppgifter samlas in på vår webbplats med hjälp av det verktyg som beskrivs här och vidarebefordras till Facebook, är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för denna databehandling (artikel 26 DSGVO). Det gemensamma ansvaret begränsas uteslutande till insamlingen av uppgifterna och dess vidarebefordran till Facebook. Den behandling som Facebook utför efter vidarebefordran omfattas inte av det gemensamma ansvaret. De skyldigheter som åligger oss gemensamt har fastställts i ett gemensamt behandlingsavtal. Avtalstexten kan hittas på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt detta avtal är vi ansvariga för att tillhandahålla dataskyddsinformation vid användning av Facebook-verktyget och för en dataskyddssäker implementering av verktyget på vår webbplats. Facebook ansvarar för datasäkerheten i Facebook-produkterna. Du kan hävda registrerades rättigheter (t.ex. begäran om information) angående de uppgifter som behandlas av Facebook direkt med Facebook. Om du hävdar den registrerades rättigheter hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

Överföringen av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum och https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Du kan hitta fler råd om integritet i Facebooks integritetsmeddelande: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Du kan också inaktivera remarketingfunktionen för anpassade målgrupper i avsnittet Annonsinställningar på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. För att göra detta måste du vara inloggad på Facebook.

Om du inte har ett Facebook-konto kan du inaktivera användningsbaserad annonsering från Facebook på webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Facebook Conversion API

Vi har integrerat Facebook Conversion API på den här webbplatsen. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook överförs dock de insamlade uppgifterna även till USA och andra tredjeländer.

Facebook Conversion API gör det möjligt för oss att samla in webbplatsbesökarnas interaktioner med vår webbplats och dela dem med Facebook för att förbättra Facebooks annonseringsprestanda.

I synnerhet registreras tidpunkten för samtalet, den webbplats som besöktes, din IP-adress och din användaragent samt andra specifika uppgifter (t.ex. köpta produkter, varukorgens värde och valuta) för detta ändamål. En fullständig översikt över de uppgifter som kan samlas in finns här: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke enligt Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO och § 25 para. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

I den mån personuppgifter samlas in på vår webbplats med hjälp av det verktyg som beskrivs här och vidarebefordras till Facebook, är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för denna databehandling (artikel 26 i DSGVO). Det gemensamma ansvaret begränsas uteslutande till insamlingen av uppgifterna och dess vidarebefordran till Facebook. Den behandling som Facebook utför efter vidarebefordran omfattas inte av det gemensamma ansvaret. De skyldigheter som åligger oss gemensamt har fastställts i ett gemensamt behandlingsavtal. Avtalstexten kan hittas på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt detta avtal är vi ansvariga för att tillhandahålla dataskyddsinformation vid användning av Facebook-verktyget och för en dataskyddssäker implementering av verktyget på vår webbplats. Facebook ansvarar för datasäkerheten i Facebook-produkterna. Du kan hävda registrerades rättigheter (t.ex. begäran om information) angående de uppgifter som behandlas av Facebook direkt med Facebook. Om du hävdar den registrerades rättigheter hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

Överföringen av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum och https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Du kan hitta fler råd om integritet i Facebooks integritetsmeddelande: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Bearbetning av beställningar

Vi har ingått ett avtal om uppdragsbehandling (AVV) för användning av den ovan nämnda tjänsten. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, vilket säkerställer att det endast behandlar personuppgifterna för våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med DSGVO.

Facebooks anpassade målgrupper

Vi använder Facebook Custom Audiences. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

När du besöker eller använder våra webbplatser och appar, utnyttjar våra kostnadsfria eller betalda erbjudanden, överför data till oss eller interagerar med vårt företags innehåll på Facebook samlar vi in dina personuppgifter i samband med detta. Om du ger oss tillåtelse att använda Facebook Custom Audiences överför vi dessa uppgifter till Facebook, som sedan kan använda dem för att visa lämplig reklam för dig. Dessutom kan målgrupper definieras med hjälp av dina uppgifter (Lookalike Audiences).

Facebook behandlar dessa uppgifter som vårt personuppgiftsbiträde. Mer information finns i Facebooks användaravtal https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke enligt Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO och § 25 para. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Överföringen av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience och https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Pinterest-tagg

Vi har bäddat in Pinterest-taggen på den här webbplatsen. Leverantören är Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

Pinterest-taggen används för att registrera vissa åtgärder som du utför på vår webbplats. Uppgifterna kan sedan användas för att visa dig intressebaserad annonsering på vår webbplats eller på en annan sida i Pinterest-taggens annonsnätverk.

För detta ändamål samlar Pinterest-taggen in bland annat ett tagg-ID, din plats och hänvisningsadressen. Dessutom kan åtgärdsspecifika data, såsom ordervärde, orderkvantitet, ordernummer, kategori av köpta artiklar och videovisningar samlas in.

Pinterest-taggen använder teknik som möjliggör igenkänning av användaren över flera sidor för analys av användarbeteende (t.ex. cookies eller fingeravtryck från enheter).

Om samtycke har erhållits baseras användningen av ovan nämnda tjänst uteslutande på artikel 6 para. 1 lit. a DSGVO och § 25 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. Om inget samtycke har erhållits baseras användningen av denna tjänst på artikel 6.1 f i DSGVO; webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av så effektiva marknadsföringsåtgärder som möjligt.

Pinterest är ett globalt verksamt företag, så dataöverföring till USA kan också äga rum. Enligt Pinterest baseras denna dataöverföring på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer kan hittas här: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

För mer information om Pinterest-taggen, klicka här: https://help.pinterest.com/de/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag.

https://help.pinterest.com/de/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag.

Bearbetning av beställningar

Vi har ingått ett avtal om uppdragsbehandling (AVV) för användning av den ovan nämnda tjänsten. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, vilket säkerställer att det endast behandlar personuppgifterna för våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

6. Plugins och verktyg

YouTube med förbättrad integritet

Den här webbplatsen bäddar in videor från webbplatsen YouTube. Operatören av sidorna är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder YouTube i det utökade dataskyddsläget. Enligt YouTube innebär detta läge att YouTube inte lagrar någon information om besökare på denna webbplats innan de tittar på videon. Utlämnandet av uppgifter till YouTube-partner är dock inte nödvändigtvis uteslutet av det utökade dataskyddsläget. YouTube - oavsett om du tittar på en video - upprättar således en anslutning till Google DoubleClick-nätverket.

Så snart du startar en YouTube-video på den här webbplatsen upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. Detta talar om för YouTube-servern vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

YouTube kan dessutom spara olika cookies på din slutenhet när du startar en video eller använda jämförbara igenkänningstekniker (t.ex. fingeravtryck på enheten). På så sätt kan YouTube få information om besökare på denna webbplats. Denna information används bland annat för att samla in videostatistik, förbättra användarupplevelsen och förhindra bedrägeriförsök.

I förekommande fall kan ytterligare databehandlingsåtgärder utlösas efter starten av en YouTube-video, vilket vi inte har någon kontroll över.

Användningen av YouTube är av intresse för en tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 f i DSGVO. Om ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a DSGVO och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens terminalutrustning (t.ex. enhets fingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

För mer information om dataskydd på YouTube, se deras integritetspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Fonts (lokal hosting)

Den här webbplatsen använder så kallade Google Fonts, som tillhandahålls av Google, för enhetlig visning av teckensnitt. Google Fonts installeras lokalt. Någon anslutning till Googles servrar sker inte.

Mer information om Google Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome (lokal hosting)

Den här webbplatsen använder Font Awesome för konsekvent visning av teckensnitt. Font Awesome installeras lokalt. Det finns ingen anslutning till servrar från Fonticons, Inc.

För mer information om Font Awesome, se Font Awesomes sekretesspolicy på: https://fontawesome.com/privacy.

7. E-handel och betalningsleverantörer

Bearbetning av kund- och avtalsdata

Vi samlar in, behandlar och använder personliga kund- och avtalsuppgifter för att upprätta, innehållsrelaterat strukturera och ändra våra avtalsförhållanden. Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter om användningen av denna webbplats (användningsdata) endast i den utsträckning som detta är nödvändigt för att användaren ska kunna använda tjänsten eller för att fakturera användaren. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 para. 1 lit. b DSGVO.

De insamlade kunduppgifterna kommer att raderas efter att beställningen har slutförts eller affärsrelationen har avslutats och eventuella befintliga lagstadgade lagringsperioder har löpt ut. Lagstadgade lagringstider påverkas inte.

Överföring av uppgifter vid ingående av avtal för onlinebutiker, handlare och avsändande av varor

När du beställer varor från oss överför vi dina personuppgifter till det transportföretag som ansvarar för leveransen och till den betaltjänstleverantör som ansvarar för betalningshanteringen. Endast de uppgifter som respektive tjänsteleverantör behöver för att fullgöra sin uppgift kommer att lämnas ut. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 b DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtalets ingående. Om du har lämnat ett motsvarande samtycke enligt artikel 6.1 a i DSGVO kommer vi att överlämna din e-postadress till det transportföretag som ansvarar för leveransen så att de kan informera dig via e-post om leveransstatusen för din beställning; du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Betaltjänster

Vi använder betalningstjänster från tredje part på vår webbplats. När du gör ett köp från oss behandlas dina betalningsuppgifter (t.ex. namn, betalningsbelopp, kontouppgifter, kreditkortsnummer) av betaltjänstleverantören i syfte att behandla betalningen. För dessa transaktioner gäller respektive leverantörs avtals- och dataskyddsbestämmelser. Betaltjänstleverantörerna används på grundval av art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (avtalsbehandling) samt i intresse av en smidig, bekväm och säker betalningsprocess (art. 6 para. 1 lit. f DSGVO). I den mån ditt samtycke krävs för vissa åtgärder är artikel 6.1 a i DSGVO den rättsliga grunden för databehandling; samtycken kan återkallas när som helst för framtiden.

Vi använder följande betaltjänster/betaltjänstleverantörer inom ramen för denna webbplats:

PayPal

Tillhandahållare av denna betaltjänst är PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad PayPal).

Överföringen av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

För mer information, se PayPals integritetspolicy: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

8. Egna tjänster

Hantering av uppgifter om sökande

Vi erbjuder dig möjligheten att ansöka till oss (t.ex. via e-post, post eller via ett ansökningsformulär online). I det följande informerar vi dig om omfattningen av, syftet med och användningen av dina personuppgifter som samlas in som en del av ansökningsprocessen. Vi försäkrar dig om att insamlingen, behandlingen och användningen av dina uppgifter kommer att ske i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och alla andra rättsliga bestämmelser och att dina uppgifter kommer att behandlas strikt konfidentiellt.

Utsträckning och syfte med datainsamlingen

När du skickar en ansökan till oss behandlar vi dina tillhörande personuppgifter (t.ex. kontakt- och kommunikationsuppgifter, ansökningshandlingar, anteckningar i samband med anställningsintervjuer etc.), i den mån detta är nödvändigt för att besluta om inrättandet av ett anställningsförhållande. Den rättsliga grunden för detta är § 26 BDSG enligt tysk lag (inledande av ett anställningsförhållande), art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (allmän avtalsinledning) och - om du har gett ditt samtycke - art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Samtycket kan återkallas när som helst. Dina personuppgifter kommer endast att vidarebefordras inom vårt företag till personer som är involverade i behandlingen av din ansökan.

Om ansökan godkänns kommer de uppgifter som du har lämnat att lagras i våra databehandlingssystem på grundval av avsnitt 26 BDSG och artikel 6.1 b DSGVO i syfte att genomföra anställningsförhållandet.

Längd för lagring av uppgifter

Om vi inte kan ge dig ett jobberbjudande, om du avvisar ett jobberbjudande eller drar tillbaka din ansökan, förbehåller vi oss rätten att lagra de uppgifter du har lämnat på grundval av våra berättigade intressen (artikel 6.1 f DSGVO) i upp till 6 månader från det att ansökningsprocessen avslutats (avvisande eller tillbakadragande av ansökan). Därefter raderas uppgifterna och de fysiska ansökningshandlingarna förstörs. Denna lagring tjänar i synnerhet som bevis i händelse av en rättslig tvist. Om det är uppenbart att uppgifterna kommer att behövas efter utgången av 6-månadersperioden (t.ex. på grund av en förestående eller pågående rättstvist), kommer radering endast att ske när syftet med ytterligare lagring inte längre gäller.

En längre lagring kan också ske om du har lämnat ett motsvarande samtycke (artikel 6.1 a DSGVO) eller om rättsliga lagringsskyldigheter motsätter sig raderingen.

Anslutning till urvalet av sökande

Om vi inte ger dig ett jobberbjudande kan det vara möjligt att inkludera dig i vår sökandepool. Om du inkluderas kommer alla dokument och uppgifter från ansökan att överföras till kandidatpoolen för att vi ska kunna kontakta dig om det finns lämpliga lediga tjänster.

Inkluderingen i kandidatpoolen baseras uteslutande på ditt uttryckliga samtycke (artikel 6.1 a DSGVO). Tillhandahållandet av samtycke är frivilligt och är inte relaterat till den aktuella ansökningsprocessen. Den berörda personen kan när som helst återkalla sitt samtycke.I detta fall kommer uppgifterna oåterkalleligen att raderas från sökandepoolen, förutsatt att det inte finns några rättsliga skäl för lagring.

Uppgifterna från sökandebasen kommer att raderas oåterkalleligt senast två år efter det att samtycke har lämnats.